ill Bijlage U. VERSLAG van den toestand en de verrichtingen van de GEMEENTELIJKE EN DISTRICTS ARBEIDSBEURS te Zutphen gedurende het jaar 1935. I. INRICHTING EN TOEZICHT. 1. Verordening en Reglementen. In de verslagen over de jaren 1933 en 1934 werd reeds melding gemaakt van de vaststelling van de Ver ordening, het Huishoudelijk Reglement voor de Com missie van Toezicht, de Instructie voor den directeur en de Instructie voor de ambtenaren van de Gemeen telijke Arbeidsbeurs en van de Instructie voor den directeur der Districtsarbeidsbeurs te Zutphen. In deze verordening en instructies kwamen in het verslagjaar geen wijzigingen. 2. Samenstelling van de Commisie van Toezicht. Aan het einde van het verslagjaar was de samen stelling van de Commissie van Toezicht op de Gemeen telijke Arbeidsbeurs ongewijzigd. Door het bedanken van den heer M. Burgers werd tot lid-werknemer in de Commissie van Toezicht op de Districts-Arbeidsbeurs de heer M. Straalman te Brummen benoemd. 3. Organisatie, personeel, inrichting gebouw. De aanstelling van de ambtenares, welke voorloopig gold tot 1 Januari 1935 werd verlengd tot 1 Januari 1936.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 215