Bijlage T. 2 archief, dank zij dezen inventaris in handschrift, ge makkelijk te raadplegen, te meer, daar de stukken reeds volgens den inventaris geplaatst zijn. In vorige verslagen maakte ik reeds melding van de ongemeen rijke chartercollectie. Een gedeelte daarvan, waarvan de herkomst niet naspeurbaar is, zal waar schijnlijk niet in den eigenlijken inventaris opgenomen worden, maar in een op zichzelf staand aanhangsel beschreven worden. Van mijn hand verscheen in het Maandblad „de Nederlandsche Leeuw'' (Januari-nummer) een artikel, getiteld „Een bijdrage tot de kennis van oud-Zutphen- sche geslachten", in de Zutphensche Courant van 22 Januari 1935 een stukje, getiteld: „Een merkwaardig charter uit het jaar 1390". In de Bijdragen en Mededeelingen van de vereeniging „Gelre", dl. 38 gaf ik een toelichting op een gedicht uit het jaar 1796, getiteld: „Aanmerking op het Comité van waakzaamheid en (toezigt) der stad Zutphen" en publiceerde ik een brief van den Zutphenschen brons gieter Segewin Haitijser. In de Zutphensche Courant van 12 April 1935 schreef ik tenslotte een stukje: „Het Zutphensch Comité van Waakzaamheid en Toezigt 10 Maart 17952 April 1798". Verder publiceerde Dr. Z. W. Sneller in het artikel „Brieven van Emanuel van Meteren en van Pieter Bor" (Bijdr. en Med. Hist. Gen. dl. 56, p. 279 vlg.) een brief van Pieter Bor d.d. 1596 uit het Zut phensch archief, terwijl tenslotte verscheidene archivalia verwerkt werden in diverse artikels. In het Museum werd in Maart een tentoonstelling gehouden van brieven en portretten van leden van het huis Oranje, waarbij het Archief stukken uit de collectie Bijlage T. 3 Schimmelpenninck van der Oye en uit het eigenlijk gezegde archief in bruikleen afstond. Het aantal aanwinsten van de bibliotheek bedroeg, afgezien van de afleveringen van loopende tijdschriften en van de geregeld binnenkomende verslagen 23 boek werken. Het aantal bezoekers van archief en bibliotheek be droeg 167 en toont dus een aanzienlijke stijging, ver geleken bij het vorige jaar. De genealogie speelde als altijd bij deze bezoeken een groote rol, maar toch waren er tot mijn voldoening bezoekers, die een meer algemeene belangstelling aan den dag legden. Archiefstukken werden uitgeleend naar het Staats archief in Brussel, naar het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, naar het Rijksarchief in Utrecht, het Ge meente-archief in Deventer en naar de Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam, terwijl éénmaal uit- leening geweigerd werd wegens de breekbaarheid van het aan het stuk bevestigde zegel. Hier werden ten behoeve van bezoekers stukken gedeponeerd uit het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, het Rijksarchief te Zwolle, het Gemeente-archief te Middelburg en het archief van het polderbestuur Walcheren. Gedurende de laatste maanden van het jaar was Jkvr. A. Baronesse van Pallandt als volontaire op het archief werkzaam, teneinde zich te bekwamen voor het archiefexamen 2e klasse. Zij zet deze studie thans in Den Haag voort. Aan eigenlijk archiefwerk is zij in den tijd, dat zij hier was, niet toegekomen. April 1936. WILH. E. SMELT.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 213