Bijlage S. 28 Er moesten worden uitgelegd 900 M. slang. Ingerukt te 4.30 uur. Oorzaak van den brand onbekend. b, op 27 Juni 1935 in een boerenhuis te Harfsen H 146. Uitgerukt werd te 0.12 uur met tractor en vuurvreter. Het pand is vrijwel geheel uitgebrand. Ingerukt te 3,50 uur. Oorzaak van den brand blikseminslag. c. op 2 Augustus 1935 in eene groote boerderij te Epse. Uitgerukt werd te 4.40 uur met tractor en vuurvreter. De brand was buitengewoon fel. De geheele boer derij werd een prooi der vlammen. Ter blussching werd gebruik gemaakt van de dichts nabij gelegen brandput, afstand 500 M. Ingerukt te 9.30 uur. Oorzaak van den brand hooibroei. Oefeningen. Deze werden gehouden buiten de gewone dagelijksche werktijden, zoodat de manschappen geen verzuim in eigen werkkring hadden. Zij hadden plaats aan den hoofdpost, in de boterhal en onder de gemeente Gorssel. Kosten per inwoner. Aan salarissen, onderhoud, enz. f 11061.99 Ontvangsten wegens werkzaamheden voor takken van gem. dienst enz1960.62 f 9101.37 Aantal inwoners per 31 Dec. 1935 20774. Kosten per inwoner f 0.438. De Brandraad, A. WILBRENNINCK, Voorzitter. VAN SANTEN, Secretaris. ZUTPHEN, 31 Mei 1936. Bijlage T. VERSLAG over het GEMEENTE-ARCHIEF te Zutphen over 1935. Ingevolge artikel 13 mijner instructie zend ik hierbij aan Uw College het verslag over het gemeente-archief in 1935. De toestand van de archiefbewaarplaats en die van de reddings- en brandbluschmiddelen bleef onveranderd, behalve dat één der kasten vertimmerd werd. De brandkast waarvan ik in het vorige verslag gewag maakte, is in het begin van het jaar aangekocht en biedt een veilige berging aan de hier ten behoeve van bezoekers uit andere archieven gedeponeerde stukken. Daar aan het overbrengen hierheen der in Arnhem bewaarde retroacta van den Burgerlijken Stand enkele moeilijkheden verbonden zijn, is deze kwestie tot nu toe blijven rusten, maar wordt niet uit het oog ver loren. Wat de wenschelijkheid van een brandvrij depot aangaat, verwijs ik kortheidshalve naar de verslagen der vorige jaren. De materieele toestand van het archief is goed. Op een enkel stuk na zijn alle archivalia, die dat behoefden, hersteld. De inventariseering van het archief kwam in het afgeloopen jaar wederom een stap verder. De inventaris van het archief tot 1816 (inplaats van het jaar 1795 koos ik bij nader inzien 1816 tot grens) is nu in hand schrift nagenoeg gereed. Met de afwerking, het voor den druk gereed maken en de nummering zal het loopende jaar wel gemoeid zijn. In elk geval is nu echter het

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 212