Bijlage S. 24 300 M. ongevoerde hennepslang en 100 M. gevoerde hennepslang. De slangen zijn alle21/. dms of 105m.rn.plat en voorzien van Storz-koppelingen. Brandkranen. In 1935 zijn te Zutphen 13 nieuwe brandkranen aangebracht, t.w. 1 in de Van Hasseltstraat 1 in den Coehoornsingel en 11 in den Buitensingel Leeuweriklaan. In Eefde werd het aantal brandkranen niet uitgebreid. Einde 1935 waren er te Zutphen 294 en in Eefde 24 brandkranen. De druk op de brandkranen was overal ruim vol doende. Het onderhoud geschiedde door de gem. waterleiding op kosten van de brandweer. Het ontdooien en het bestrooien met landbouwzout bij sneeuwval zoomede het hakken van ijsbijten geschiedde geheel door den dienst der brandweer. Alarmeeringsdienst. In den telephoondienst kwam geen verandering. Defecten en storingen werden spoedig hersteld. De brandweer ondervond van de zijde der directie steeds zeer veel medewerking en betuigt daarvoor langs dezen weg haar welgemeenden dank. Naast de telephonische alarmeering bestaat alhier ook nog de z.g. wekschellendienst met behulp van de quick-apparaten. Deze toestellen worden bediend door de gasfabriek. Houders dier wekschellen zijn verplicht van elke Bijlage S. 25 weigering der schel ten spoedigste melding te maken in het daarvoor bestemde klachtenboek, gedeponeerd aan den hoofdpost. Verder is een weksysteem aan den hoofdpost voor directen oproep van in de nabijheid daarvan wonende manschappen en een ten huize van den Onder-Comman dant en den Opperbrandmeester G. J. v. Laar. En ten slotte wordt in een bepaalde wijk, alwaar een aantal manschappen vrij dicht bij elkaar woont, het z.g. sneeuwbalsysteem toegepast. Een afdoend alarmeeringsapparaat, hetwelk aan alle moderne eischen voldoet, blijft gewenscht. Branden. Er hebben in 1935 plaats gehad a. binnen de gemeente Zutphen - b. in de naburige gemeente Gorssel 13 branden. Maanden. Schoorsteen branden. Binnen branden. Uitslaande branden Buitengewone branden. Opmerkingen. Kleine Zware Kleine Zware januari 1 1 Algemeen totaal Februari 1 1 1 s= 34 branden. Maart 6 1 1 April 3 1 Mei 2 2 juni 1 1 1 Juli Augustus 1 September 1 October 1 1 November 1 2 December 2 1 Totaal 18 11 2 3

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 210