36 Voor het overige moesten de opcenten op de hoofdsom der personeele belasting (in 1934 55-75) worden ver- hoogd tot 105—125, dus met 50. Dat in 1935 door conversie van een aantal geld- eemngen de rentelast kon worden verminderd, verdient vermelding. Daartegenover vroeg Zutphens Ziekenhuisverplegings- fonds een wederom zwaarder offer van de gemeente e tekort over 1935 bedroeg rond f 45700. Maat regelen om dit tekort te doen dalen zijn inmiddels ge troffen. De belastingopbrengsten bleven in hoofdsom noq vrij constant. De grondbelasting steeg iets door uitbreiding er ebouwing, huurdaling had eenige verlaging (+5°/) der personeele tengevolge, terwijl de hoofdsom der ge meentefondsbelasting eenigen teruggang vertoonde. Mag Zutphen zich wat dit betreft, niet beklagen, de invloed er belastingen op den financiëelen toestand der ge meente wordt tengevolge van de bovengenoemde in- oe en steeds geringer maar zij blijven een welvaarts- barometer. De uitkomsten der gasfabriek waren nog gunstig, maar het bedrijf begint onder concurrentie van vooral andere verwarmingsbronnen te lijden; de productie liep terug Het saldo van het slachthuis was nauwelijks lager dan dat over het vorige jaar. Die van het electriciteits- bednjf vertoonde daartegenover nog steeds een accres de normale bedrijfswinst steeg van rond f 121000 in 34 tot rond f 137000 in'35. Daarbij kwam een bedrag van rond f 37000, zijnde ongeveer de helft van het geen in een aantal jaren aan den stroomleverancier, de 37 P.G.E.M te veel bleek te zijn betaald. Het verlies van het grondbedrijf was iets lager dan in '34. Het laat zich aanzien, dat het saldo 1935 minder gunstig zal zijn dan dat over 1934. Na het vorenstaande zal dat geen verbazing wekken. Belastingen. Een overzicht van de opbrengst der belastingen is als bijlage O aan dit verslag toegevoegd. HOOFDSTUK V. OPENBARE WERKEN. Arbeidsloonen. Aan arbeidsloonen werd bij den dienst van gemeente werken in het geheel f 139.742.42 verwerkt, welk bedrag te splitsen is in loonen voor werklieden etc. in vasten en tijdelijken dienstf 98.394.53 loonen voor werklieden in lossen dienst 28.573.97 pensioenbijdrage vast- en tijd. personeel 10.988.30 rentezegels 1.548.82 feest- en vacantiedagenbons 236.80 Het verwerkte loon werd over de verschillende volg nummers der begrooting en verschillende andere cre- dieten verdeeld zooals op den volgenden staat is vermeld.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 20