Bijlage S. 14 Volt ,ZutphenSche Courant, Huis aan Huis, en het 1935^1 lVOOr, Geider,and werd midden September 1935 de volgende advertentie geplaatst: „Laat Uwe begint'5' a'Vorens het »'ookseizoe„ de„B7eT!T e° Weth™de" "elden in h.nden va„ B'™dlaad °m de ™lg<=nde verzoekschriften ingevolge bouwverordening, hinderwet, en bioscoopwet. Bijlage S. 15 Bouw- en woningtoezicht. Gebouwen, enz. Bevindingen met zoo noodig daaraan gegeven gevolgen. Perceel Lange Hofstr. 1. Perceel Houtmarkt 79. Perceel Polsbroek 102. Perceel Beekstraat 14. Perceel Deventerweg 104. Perceel Rijkenhage 5a. Perceel Raadhuissteeg 15. Rijwielreparatiezaak. Hooibroei. D hersteld.6 r°°k9eleidin9 ^erd op last Alsvoren. Alsvoren. De houten boezembalk werd op last door een steenen welfje vervangen. Een klacht omtrent den schoorsteen van tiet aangrenzend perceel bleek on gegrond. De slechte rookgeleiding werd op aan dringen hersteld. Een klacht betreffend sterke benzine lucht, op het bovenhuis waar te nemen bleek overdreven. Eenige voorraad benzine viel niet te constateeren. B6Dirhtf ZerdT 138 hooioPsla9P'aatsen. s^ateerd 6Vaar WMd "iet 9econ- Te dicht opgestapeld hooi bij schoor- steenen en rookkanalen werd op last verwijderd. v Naam v. d. verzoeker. Omschrijving. Advies van den Brandraad. Het aan het advies ge geven gevolg. Bestuur van de Loge „Karei van Zweden". Verbouwing perceel Zaad- markt 97. Geen bezwaar. Bestuur Groote Sociëteit. Verbouwing casinozaal. Aanbrengen van een 1 brandkraan met 10 M. slang en een straalpijp. In de vergun ning opgeno men. W. Boerman. Bouw winkelhuis met bak kerij en garage aan de Albert Cuijpstraat. De deur, rechtstreeks toe gang gevende van de ga rage naar de bakkerij, laten vervallende bin nenzijde der garage te maken van of te beklee- den met onbrandbaar ma teriaal aanbrengen 4 luchtroosters ;rookverbod. Alsvoren, (uit gezonderd rookverbod.) Mr. J. Dijck- meester. Bouw garage op perceel Dev. weg 43. De lichtramen te bezetten met draadglas en de deu ren a.d. binnenzijde met onbrandbaar materiaal te bekleeden aanbrengen 4 luchtroosters. Alsvoren. J. Hummelman. Bouw garage achter per ceel IJsselkade 2. Wanden, plafond en vloe ren te maken van en deuren te bekleeden met onbrandbaar materiaal: de ramen te bezetten met draadglasaanbrengen 4 luchtroosters. Alsvoren. Manufacturen- handel v.h. D. Kamphuis. Verbouwing fabriek, staande op perceel De venterweg 17. Geen bezwaar. D. Levison. Bouw dubbel woonhuis met garage a.d. Van der Capellenlaan. Vloer, zoldering en wan den te maken van of te bekleeden met onbrand baar materiaalaanbren gen 4 luchtroosters. Als voren.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 205