Uöh Bijlage S. 12 e schadeloosstelling voor bedoelde wachtdiensten bedraagt f 0.80 per uur, met dien verstande dat ge deelten van uren beneden een half uur voor een half uur worden gerekend en gedeelten van uren boven een halt uur voor een geheel uur. Preventief Toezicht. De toestand in de te dezer stede aanwezige ge bouwen, fabrieken, werkplaatsen en andere inrichtingen is over het algemeen van dien aard, dat het houden van een geregeld toezicht op het brandgevaar noodig is De Brandraad heeft sedert 1 Juli 1928 met dat toezicht Bijlage S. 13 belast den opperbrandmeester A. A. L. Tappers, Warnsveldsche weg 9 alhier. Nauwlettend werd toegezien op de brandblusch- middelen in de gemeentelijke gebouwen en instellingen, op de naleving der vergunningsvoorwaarden voor het houden van publieke vermakelijkheden, als bioscopen, schouwburgvoorstellingen, concerten, enz. Een enkele maal moest bij de controle weder op betere nakoming der voorschiften worden aangedrongen. De volgende gebouwen, werkplaatsen, enz., werden in 1935 geinspecteercD AANTAL VOOR STELLINGEN. Gebouwen, enz. Bevindingen met zoo noodig daaraan gegeven gevolgen. Stadhuis. De brandleiding was in orde. De St. Walburgstoren. De stijgbuis bleek in orde te zijn. Algemeen Gem. Ziekenhuis. De brandleidingen bleken in orde te zijn. Buiten-sociëteit. Alsvoren. Schouwburg. Alsvoren. Oude en Nieuwe Gasthuis Waarvan rapport is uitgebracht. Bioscoop Luxor. De brandleidingen bleken in orde te zijn. Bioscoop Odeon. Alsvoren. Perceel Sprongstraat 1. De rookgeleiding bleek zeer slecht te zijn. Aangedrongen werd die behoorlijk te herstellen. Hieraan werd voldaan. Perceel Beukerstraat 95. Het slordig opbergen van pakstroo, kisten en ander emballage in den tuin van dat perceel gaf aanleiding tot meer brandgevaarlijkheid. Op last werd die rommel uit den tuin verwijderd.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 204