Bijlage S. 4 De Burgemeester bood Mevrouw Wilbrenninck bloemen aan. Hij spelde daarna den Commandant het zilveren eerekruis van de Kon. Ned. Brandweervereeniging op, dat wegens 25-jarigen trouwen dienst als officier wordt geschonken. Verder overhandigde hij het daaraan verbonden diploma en schonk hij hem de zilveren eere-medaille der gemeente Zutphen om ten slotte mede te deelen, dat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd den Commandant te benoemen tot ridder in de Oranje Nassau Orde. Deze huldiging ging gepaard met een schitterende rede van den Burgemeester. Hij vond het schoonste voorrecht van het burgemeesterschap de tolk temogen zijn van de burgerij en de vroedschap tegenover een algemeen bemind jubelaris in gemeentedienst. Hij somde op de vele en groote verdiensten van den Commandant en wees erop, dat de goede stemming in het korps, de kameraadschap onder de brandmeesters en de vereeni- ging „Zutphen s Brandweer", de praktische, kleine en afdoende hoofdpost, de alarmmiddelen, de paraatheid, ook te Gorssel, de speciale bluschvoorziening in tal van groote gebouwen, de goede bioscoop en theaterbevei- 'iQing, het nazien van bouwplannen en hinderwetaan- vragen zijn werk was. Tot de aanwezigen in de trouwzaal behoorden be halve Burgemeester en Wethouders met den gemeente secretaris, de commissaris van politie en de beide inspec teurs, enkele raadsleden en hoofden van dienst, de oud brandweercommandant W. C. van der Staaij en ook tal van belangstellenden buiten de gemeente, o.a. de heeren L. R. WVntholt, burgemeester van Gorssel en voorzitter van den Prov. Gelderschen Brandweerbond, Bijlage S. 5 R. Schoonman, commandant van de vrijwillige brand weer te Dieren, Keeman, penningmeester van het hoofdbestuur der Kon. Ned. Brandweervereeniging, enz. De heeren Wentholt, Schoonman, Keeman en Van der Staaij voerden daarbij ook het woord. Dienzelfden dag werd de jubelaris des avonds in eene buitengewone ledenvergadering van de vereeniging „Zutphen's Brandweer" gecomplimenteerd onder aan bieding van een leuningstoel en bloemstukken. De ge- uniformeerde brandwachts schonken hem een portefeuille met portemonnaie. Op 21 Juli 1935 had aan den hoofdpost plaats de huldiging van den opperbrandmeester-controleur A. A. L. Tappers, wegens zijn 30-jarigen dienst onder uit reiking van het zilveren kruis met diploma van de Kon. Nederl. Brandweervereeniging. De Brandraad en de vereeniging „Zutphen's Brand weer" boden Mevrouw Tappers een bloemstuk aan, omdat zij zich vaak verdienstelijk maakte met haar huistelephoon ter alarmeering van personeel. Verder werd het diploma van de Kon. Ned. Brand weervereeniging uitgereikt aan onderstaande personen wegens hun 15-jarigen dienst op de achter hunne namen vermelde datums J. H. A. Albrecht, onder-commandant, 9 April 1935. G. J. v. Bosheide, opperbrandmeester, 15 Juli D. J. W. v. Gulik, 1 Juni D. C. Trijber, manschap-vrijwilliger, 1 Juni

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 200