32 De in cultuur gebrachte gronden van het Werksche- veld aan den Lochemschen weg werden na een be mesting deels met compost van de gemeentereiniging, deels met kunstmest, beteeld met rogge en haver. De gewassen, die een goeden stand hadden, werden in den zomer publiek op stam verkocht voor den prijs van f 580 of gemiddeld f 76 per H.A. De tot weiland ontgonnen gronden werden met 25 stuks jongvee in- geschaard. De inscharingsprijzen bedroegen per schaar f 17 voor een rund zonder tanden en f 25 voor een rund met twee tanden. In den voorzomer was er volop gras, doch in het najaar moest een naweide beschikbaar worden gesteld. De egalisatie van de Kijfsdijken, groot ongeveer 52 H A., kwam geheel gereed. Vóór de verbetering be stond de Kijfsdijken uit 17 H.A. goeden grond en 35 H.A. riet- en strooiselgronden, na de verbetering uit 48 H.A. goeden grond en 4 H.A. boezemgebied, zoodat er 31 H.A. aan cultuurgrond werd gewonnen. Voorts werden nog verschillende werken als werk verschaffing uitgevoerd, zooals de egalisatie van gronden bij het voormalige fort „de Pol", aan den Deventerweg en aan den Emmerikschen weg, terwijl de verbetering van de Sprabanen voortgang vond. VVij besluiten dit hoofdstuk met een overzicht van de opbrengst over de laatste vijf jaren van enkele bronnen van inkomsten, op het vorenstaande betrekking hebbende. 33 De daling van de onder 2 genoemde opbrengst in 1932 en daarna is een gevolg van de over die jaren verleende pachtreducties. HOOFDSTUK IV. FINANCIËN. Algemeen. De verwachtingen, uitgesproken aan het slot van dit verslagdeel over 1934 zijn verwezenlijkt; het saldo 1934 was nog gunstig, 1935 daarentegen is minder gunstig verloopen. Genoemd saldo bedroeg namelijk f 194475, ontstaan als volgt 1931 1932 1933 1934 1935 1. Huur van huizen en andere ge bouwen f 17615.17 f 16838.95 f 18469.09 f 20954.26 f 19885.50 2. Huur of pacht van landerijen 81505.20 62793.20 60896.57 60187.62 57914.78 3. Opbrengst van den houthak 154.50 141.70 1570.32 82.- 507.20 4. Opbrengst van grasverpachtingen 16071.35 17756. 16354.35 18389.06 17336.05 5. Pacht van de jacht en visscherij 2802.21 2716.21 2509.75 2334.86 2307.36 6. Cijnzen en erf pachten 11369.13 11414.16 11619.69 11741.79 11922.44

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 18