3«és Bijlage Q. 16 In totaal is onder dit hoofdstuk betaald Uitbestede personen f 3980.56 Hulp in de huishouding 214 K°stgelden2256.16 f 6450.72 6. Werken voor steun. Evenals het vorig jaar is ook in het afgeloopen jaar HeTh L33" °Ude waterleidin9> weg naar Vierakker. et bikken van steenen, zeven van grind enz. heeft n den loop van het verslagjaar plaats gemaakt voor grondverplaatsing en afbraak machineloods. De hooge heuvel is men bezig te slechten om daarmede het naast aangelegen weiland iets op te hoogen. Onder de arbei- ers zijn in de afgeloopen periode veel moeilijkheden geweest. In totaal zijn er 71 arbeiders te werk gesteld geweest. Onderstaand staatje geeft een beeld van de d f 7 he£ft het 9ehede 'aar Plaats gehad onder de leiding van de Ned. Heide Maatschappij f 17468.73 f 2081.39 f 342.24 f 19892.36 f 643.87 f 19248 f271. lOJf 16.69 7. Brokkenhuis. betreft dle doc«'de zZ HIWOrde° verrich'' »»d™ ge. dat d"=e n°9 s'eeds met volle ambitie worden Bijlage Q. 17 gedaan. In de samenstelling van de commissie kwam wel eenige verandering. Tot onze spijt is een belang rijke daling in de uitgegeven goederen te constateeren. Bedroeg het totaal aantal stuks goederen in 1934 5834, in 1935 was dit getal 3793. De medewerking van het Zutphensche publiek wordt door de commissie zeer geroemd, terwijl de commissie veel vertrouwen heeft in de toekomst van het Brok kenhuis. In den loop van het verslagjaar werd de com missie met 5 leden uitgebreid. Eenige dames bedankten en werden opgevolgd door anderen. De secretaresse mevrouw Ketjen moest wegens vertrek uit Zutphen bedanken en werd opgevolgd door mevrouw Vergeer. Op 31 December 1935 bestond de commissie uit de volgende dames Mevrouw Leys, Presidente, mevr. Vergeer, Secretaresse, mevr. Zwamborn, Penningmeesteresse en de dames Dij kerm an, Fiévez, v. d. Giesen, Kreijenbroek, Spier, v. d. Vegte en Veldman. 359 maal had een uitdeeling plaats. Ten bate van de kas werd op 6 Juli weer een waterfeest gehouden; in tegenstelling met het voorgaande jaar bracht dit feest thans een nadeelig slot van f 40.—. De oliebollendag op 9 October maakte een en ander goed, dank zij de buitengewone medewerking van de vakschool. Deze actie leverde een voordeel op van f 1368.81. Er werden dekens en kleeren gekocht, terwijl op 31 December nog een bedrag van f 1001.25 op despaar bank aanwezig was. Het volgende staatje geeft een beeld van de uit gegeven goederen. ra 03 O 'y m <\i a C CJ N OJ O» w ra -H VI c w CP 33 Ch

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 186