prem,e voot het 2ieke°fc"ds :;;rtï Dt m°eite en drukte Welke deze familie i 'iA ,1S en9ewoon groot geweest. Het Bur gerlijk Armbestuur prijst zich zeer gelukkig voor deze Bijlage Q. 14 P'egingsfonds. Door hel Burgerlijk Armbesiuur „erden dei gedeeltelijke kosten betaald verpleging van een meisje in een sanatorium, dat in 1934 reeds ter ver pleging was opgenomen. Over 1935 werd hiervoor 79 ,etM 1 rv39'75' verdere hosten werden betaald door de N.H. Diaconie. Aan kosten voor verloskundige ulp werd f 10.- betaald, voor verleende hulp aan een juffrouw in Eefde, die daar door het B A was uitbesteed. Verder werd voor een Röntgenbehandeling betaald, terwijl voor ziekenvervoer f 61 05 is 5. Verpleging in gestichten, hulp in de huishouding en kostgelden. Voor 1 persoon, die verpleegd wordt in het Bornhof werd voor zakgeld f 55.38 betaald. Een mannelijke be deelde, waarvoor kostgeld werd betaald kon niet langer meer in het gezin worden verpleegd. Hiervoor werd een plaats gevonden te Groesbeek, „Huize de Muntberg" Een jongen, wiens opvoeding veel te wenschen overliet werd ondergebracht in de „Martha Stichting" te Alphen aantal 'h neVenstaand staat* *ijn opgenomen het aantal personen waarvoor door het B. A. geheel of gedeeltelijk de verpleeggelden zijn betaald. met Weyenber9 heeft m het afgeloopen jaar met bijzondere toewijding 12 personen verzorgd, waar- on er een meisje dat onder toezicht stond van de T B C categorie van menschen een dergelijke plaats te hebben gevonden. Een jongen is te Warnsveld ondergebracht Bijlage Q. 15 v.|k. Hulp in de huishouding werd aan twee gezinnen ver leend. De kosten voor het eene gezin hebben bedragen f 208.welk bedrag geheel is verhaald. Ten behoeve van het tweede gezin werd via de vereeniging „Huis verzorging" f6.— betaald. Voor 20 personen werd kostgeld betaald, te weten 9 mannen, 4 vrouwen en 7 kinderen. (Vorig jaar 10 personen, 6 mannen, 3 vrou wen en 1 kind). Inrichtingen. Aantal personen Aantal verpleeg- dagen. Kosten. Opmerkingen. M. „Ruimzicht" Voorst 1 356 f 456.40 N.H. Diaconie draagt f 156— bij. Huize „Nicoline" Groesbeek 1 1 630 f 312. Uitbesteed door Luthersche Diaconie v. r. B. A. Huize „Muntberg" Groesbeek f 64— Ned. Mettray Eefde 1 365 f 250— Gedulla Gesticht Lochem 1 365 f 75— Uitbesteed door R.K. Arm bestuur en St. Vincentius Ver. Martha Stichting Alphen a. d. Rijn 1 f 108.80 Gebr. Bakkers Weeshuis draagt f 50.per jaar bij. Fam. Weyenberg Zutphen Totaal 8 3 1 2725 f 2714.36 f 3980.56

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 185