Bijlage Q. 12 Transport Aardappelen en groente Kleeding en schoeisel Verzekeringen Andere goederen Totaal 2611 f 5081.72 77 83.58 16 36.69 8 4.92 8 22.45 2720 f 5229.36 In totaal werden op deze wijze in 125 gevallen ^eun verleend. Mevrouw de Jong belastte zich weer met de distribute van het overtollige voedsel van de Jpn t°u Waarvof°r door het B.A. aan de vakschool een bedrag van f 111.90 is betaald geworden. De waarde van dit voedsel bedroeg f 146.87. Het uitreiken van de vleeschbonnen geschiedde bij het uitreiken van de steungelden en het betalen van het loon op de werkverschaffing of op het bureau. 4. Geneeskundige hulp. afaeoevlVerSla9iaar We'de° 37 "'^'Wbewijzen de dl, TI ""e 9eneesk«"d'9<= hulp. verleend door de d"ktoren belast met de armenpraktijk. Voor specialis- n h AH 89 macbtigingsbewijzen afgegeven In verband hiermede werden 456 machtigingen afge- sZtkTad c Ee° ander 's 'n nevenstaand staatje „ader gespecificeerd. De totale kosten voor medicijnen bedroegen f 440.19. Er kwamen 91 ver- 85 werd T kOStdo°Ze ver'osknndige hulp. waarvan 85 werden toegestaan. Er werden 63 machtigingen afgegeven op „aam van mevrouw B1 „emendaal en 22 op naam van mej. Lier. Bijlage Q. 13 Evenals vorig jaar is de ziekenhuisverpleging voor armlastige patiënten geheel geregeld door het Zutphens Ziekenhuis Verplegingsfonds in overleg en samenwerking met ons bureau. Ten behoeve hiervan werden door ons bureau 122 schriftelijke rapporten verstrekt. Aan premiën voor bedoeld fonds werd betaald f 341.91, terwijl ten behoeve van het fonds werd ingevorderd als bijdrage in de verpleegkosten en fondspremiën f 460.50. De ziekenhuisverpleging van armlastige pa tiënten in inrichtingen buiten de stad heeft eveneens plaats gehad op kosten van het Zutphens Ziekenhuisver- Naam der geneeskundige. Aantal machtigingen. Aantal recepten. A. Tielenius Kruythoff 27 326 4 15 6 28 22 7 E. van Lennep 10 22 v. d. Peppel 1 10 1 5 4 2 1 4 7 6 24 1 1 J. Schaap, Arnhem 2 J. C. Blok 1 3 Schreuder, Apeldoorn 18 6 4 8 H. W. van Lier i 2 3 A. Cornelissen, Deventer 1 J. van Heuven, Voorst 4 Totaal 126 456

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 184