Bijlage Q. 10 f 1.50 en boven f 10.f 2In i j uitgekeerd f 253 - 'voor 158 h,erv°or f 187.20 vooc 128 peZén) 112 rne"' (V°'i9 ,haarhf"7Ó03°79een '°7' h"*™9 f ^5.« Zd betaald f iZo vetzo f T' 19eZi"nen)' Wcsch.ïlendeZZLmen verzoeken b.nnen om uitgekocht te worden. Dit betee. andere h^'"9 V'aa9' °m dan andere gemeente te vertrekken onder garantie niet weer terug te zullen komen. Wi) hebben deze methode steeds naar elde dT?|Wetd aa"9et°°"d da' verhuizing naar elders noodzakelijk moest worden geacht, of wan eer m de meuwe woonplaats voor betrokkenen werk VerT rr Waardoor hi' Zelfstandig kon worden, erstrekking van reisgeld had plaats aan 79 personen vorig Taar' Hi"°»d« <6 passanten (vorig jaar 36), waarvan een deel door de politie werd reiskosten 273.05 (hiervan teruggevorderd verhuiskosten t> 167.60 ]5.— woonwagenbewoners 52.20 T r f 492.85 (vorig jaar f 432.67). In het afgeloopen jaar werden 6 begrafenisssn betaald De wtwoermg werd 5 gevallen opgedragen aan de Zutphensche Begrafenisvereeniging en 1 aan de R K oegrafemsvereeniging. De kosten bedroegen: f 162.83 contributie t 43 59 f 211.42 (vorig jaar f 94.50; 3 begrafenissen). Bijlage Q. 11 Het aantal personen aan wie een voorschot werd verstrekt bedroeg 40. In totaal werd hiervoor f 2528.26 betaald, d.i. gemiddeld per persoon f 63.20. (vorig jaar f 1801.50 aan 31 personen, d.i. gemiddeld f 58.11). Ook voor deze groep van personen is de toestand slecht te noemen. Het betreft hier in hoofdzaak markt kooplieden en kleine venters. In het verslagjaar werd door 29 personen f 912.08 terugbetaald op de aan hen verleende voorschotten of gemiddeld f 31.45. (vorig jaar door 23 personen f 564. of gemiddeld f 24.52). In 1935 werd van verstrekte voorschotten f 1616.08 niet terugbetaald, tegen f 1237.50 in 1934. Over 1935 bedroegen dus de kosten aan deze personen verstrekt per persoon f 1616.08 40 is f 40.40 (1934 f 39.92). De invordering van de voorschotten gaat nog steeds met groote moeilijkheden gepaard. 3. Bedeeling in natura. In hoofdzaak werd aan geschorsten uit de werkver schaffing steun in natura verstrekt, terwijl verder aan enkele gezinnen, waarvan niet met zekerheid kan worden gezegd, dat zij de steun op de juiste wijze besteden, steun in bonnen werd verstrekt. Steun in bonnen 1935. Omschrijving Aantal bonnen Huur1022 Kruidenierswaren 603 Brood390 Melk, boter, vleesch en vet 239 Brandstoffen en licht 357 Transporteeren 2611 Bedrag f 2659.92 1249.06 712.33 221.87 238.54 f 5081.72

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 183