ZnZT VeS"9den Zkh 30 9£2innen komend^ Bijlage Q. Ook m 1935 is nog al eens last ondervonden van de onverantwoordelijke wijze, waarop huiseigenaren woningen verhuren aan personen, die zich van buiten nietTr? er,k°men vest'9en> terwijl deze personen met m staat zijn huur te betalen en zich soms direct na hun vestiging of eenigen tijd daarna om steun van andere gemeenten. Gekomen van Boekelo Emmerik Gorssel Brummen Bergh Lochem Warnsveld Apeldoorn Borculo Hilversum Raai te Voorst Heerlen Utrecht Hengelo (O) Delft Groningen Deventer Ned. O. Indië Duitschland Hengelo G. 2 1 Totaal 30 ve!?ioinnde inV°ering Van de ventverordening is in de estiging van gezinnen welke met venten het brood lenen, wel merkbaar verbetering ingetreden. 2. Bedeelden. Het aantal gesteunden bedroeg over 1935 Bijlage Q. 9 3. Steunverleening. Aan 5 gezinnen en 1 alleenstaand persoon werd via het Ned. Isr. Armbestuur steun verleend in totaal f 596.35 29 personen ontvingen een gift in eens, totaal f 228.50 (vorig jaar 32 personen f 192.85). De kerstgave bedroeg dit jaar weer voor gesteunden beneden f 10. Hoofden van j Alleenstaande gezinnen j personen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1. Naar den aard der ondersteuning. a. gedurende 3 mnd of langer 141 146 12 16 15 35 12 16 b. korter dan 3 maanden 124 304 24 16 13 28 3 4 265 450 36 32 28 63 15 20 2. Naar den leeftijd. a. beneden 21 jaar 1 2 b. van 21 j. tot 50 j 181 340 18 12 8 18 1 5 c. van 50 j. tot 65 j 48 81 8 12 11 22 5 4 d. van 65 j. en ouder 36 28 10 8 9 21 9 11 265 450 36 32 28 63 15 20 3. Naar de godsd. gezindte. a. Ned. Hervormd 81 84 9 7 8 13 8 10 b. R.K 53 100 12 5 7 8 4 5 c. Ned. Isr. 5 16 1 2 1 2 d. tot een ander kerkgenootschap 3 5 2 1 1 1 e. tot geen kerkgenootschap 123 245 12 18 12 40 2 3 265 450 36 32 28 63 15 20 4. Naar den oorzaak der armlastigheid. 48 27 12 10 16 28 12 11 b. dood of ontstentenis kostwinner 20 14 1 c. ziekte of ongeval 31 70 2 2 1 8 2 6 d. werkloosheid 155 207 1 11 20 e. andere oorzaken 31 67 2 1 6 1 2 f. schorsing in werkverschaffing 79 4 1 265 450 36 32 28 63 15 20

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 182