LfdetrrTviVT" rd Bijlage Q. 4 de verdiensten van mevrouw Siemens in ~9 reeds dedeelta9 gedaan^ - a mei het bovenstaande kunnen volstaan. n haat plaats wend In de raadsvergadering van bakkes meVr°"W R«*">k~Bo„e- Vergaderingen. Het Burgerlijk Armbestuur kwam in 1935 16 maal n ver deri09 b, g, „,etden laar 473) rapporten behandeld. Op 6 November werd instellingen ^Td^"9 9^°üden met de Plaatselijke stellingen. Op deze vergadering, welke werd gehouden -ten dén «He Bureau en Personeel. Het personeel bestond aan het einde van het ver slagiaar 2 ambtenaren in vaste» dienst en 4 ambt naren „jdelijken dienst. De werkzaamheden worden ZtZZl 200da' 1 verrit Bijlage Q. 5 In 1935 werden 1978 brieven verzonden en 1077 ingekomen stukken ontvangen. Er werden 1464 ver zoeken om steun, verlenging of verhooging van steun ingediend en 377 schriftelijke verzoeken om inlichtingen ontvangen. Voor de werkverschaffing werden verzonden 720 brieven. De kantoorruimte is zeer onvoldoende. De verwach ting, dat de noodzakelijke verbouwing in 1935 zijn beslag zou gekregen hebben, is tot groot ongemak van den dienst niet in vervulling gegaan. Wij hebben ge lukkig thans de verzekering dat het leed binnenkort geleden zal zijn. Het aantal dossiers werd belangrijk uitgebreid, ook in verband met het aanleggen van dossiers voor gesteunden krachtens de rijkssteunregeling. In 1935 wer den 379 nieuwe dossiers gemaakt, zoodat op 31 Decem ber 1935 het totaal aantal aanwezige dossiers 1123 bedroeg. AFDEELING I. ARMENZORG. 1. Steunaanvragen. In 1935 werden 1464 verzoeken om steun, verlenging of verhooging van steun, verloskundige hulp e.a. in gediend. Van deze verzoeken werden 508 afgewezen en 959 geheel of gedeeltelijk toegestaan. Per maand kwamen gemiddeld 122 verzoeken binnen, over de maanden verdeeld als volgt

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 180