30 De electrische bemalingsinstallatie op de uiterwaarden voor het loozen van overtollig water verrichtte wederom uitstekende diensten. Dank zij deze installatie was het mogelijk de uiterwaarden gedurende den hoogen zomer- waterstand van begin Mei, droog te houden. In totaal werd gedurende 561 uren gemalen met een stroom verbruik van 6170 K.W. Bij laag water deed de machine gedurende het weide- seizoen uitstekend werk met het inmalen van rivier water ten behoeve van de drinkkolken voor het vee De slooten en greppels werden goed onderhouden.' De uitgegraven greppelgrond werd ter plaatse geslecht. In de verpachte weilanden werden de slooten en greppels van gemeentewege flink opgegraven Het rikwerk langs de Varkensweide, het Helbergen de Armenweezenweide, de Elshorsten, de Beugelwaard dé Moesmate en het Weezenrooi werd goed onderhouden Nieuwe afrasteringen met betonpalen werden geplaatst langs een groot gedeelte yan de Ruiterdijksche weide aan den Vierakkerweg en langs een gedeelte van het Z.ekenhuisweidje, De betonpalen werden op regen achtige dagen door het vaste personeel in de loods op den Houtwal gemaakt. In November werden weer gegadigden opgeroepen voor de volkstuintjes. De huurprijs werd vastgesteld op f 2 per are of f 4 per tuintje. Uitgegeven werden op den Gasthuiskamp bezuiden den Deventerweg 52, op den Gasthuiskamp benoorden den Deventerweg 20, op den Leeuwerik 20, in de Koppelen 107, op den Gasthuiskamp aan den Buiten singel en bij den watertoren 18, op den Laarmansheuvel 41, op de Tichelkuilen 30, op het Helbergen 138 en op den Marsch 123 tuintjes. 31 Naar de ligging van de hooilanden en den kalk- toestand van den grond, werden deze bemest met 500 K.G. thomasslakkenmeel of superfosfaat per H.A.. Zan derige stukken ontvingen wat extra kali en bovendien een stikstofbemesting. De verpachte weilanden ontvingen thomasslakkenmeel of superfosfaat en hooge zanderige stukken een extra kalibemesting. Stikstofbemesting vindt van gemeente wege op de verpachte weilanden niet plaats. De pach ters betalen als bijdrage in de bemestingskosten f 10 per H.A., terwijl de gemeente de rest betaalt. Over 1935 werd in totaal op alle hooi-en weilanden uitgezaaid 140000 K.G. thomasslakkenmeel, 45000 K.G. superfosfaat, 11500 K.G. chilisalpeter, 7000 K.G. zwavel zure ammoniak, 15000 K.G. kalksalpeter, 55000 K.G. kalizout 40 90000 K.G. landbouwkalk en 9000 K.G. ammoniaksalpeter. Eenige perceelen weiland op het Helbergen werden bemest met 100 groote bakken dunne beer, afkomstig van den gemeentelijken reinigingsdienst. De boerderij „het Erve den Brink" verkeert in goeden staat van onderhoud. Het weiland, dat bij deze boer derij behoort, werd het afgeloopen jaar als werkver schaffing verbeterd. De tuinbouwperceelen werden ook dit jaar weer door de leden van de plaatselijke pachtcommissie bezocht en gecontroleerd. Het resultaat van deze controle werd in rapportvorm aan ons college aangeboden. De stortplaatsen in de Hoven en op den Marsch werden behoorlijk in orde gehouden. De griendwaarden op de uiterwaarden en op den Marsch werden goed onderhouden. Het daarop ge groeide éénjarige hout werd in den herfst verkocht.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 17