Bijlage Q. VERSLAG van het BURGERLIJK ARM BESTUUR te Zutphen, over het jaar 1935. Ter voldoening aan het bepaalde bij art. 29 van het reglement voor het Burgerlijk Armbestuur te Zutphen, hebben wij de eer U het volgende verslag aan te bieden van de verrichtingen van het bureau gedurende het jaar 1935. Bestuur. Wederom onderging de samenstelling van het bestuur eenige verandering. Zooals in het verslag over 1934 reeds is vermeld, heeft mevr. Siemens na een zittings- tijd van 15 jaar, het college wegens vertrek naar elders verlaten. Op 1 Januari 1935 bestond het bestuur uit de volgende leden Mevr. M. L. SiemensGroen eb oom, Dr H. Lier, J. A. Meuris Jr, L. J. Spier, J. E. Beukenhorst. Aan de beurt van aftreden was de heer J. E. Beu kenhorst, die in de raadsvergadering van 9 December 1935 werd herbenoemd. De heer Dr H. Lier werd in de vergadering van het B.A. van 8 Januari 1935 tot voorzitter herbenoemd. In de raadsvergadering van 11 Februari 1935 werd aan mevrouw SiemensGroen eb oom op haar verzoek met ingang van 1 April 1935 eervol ontslag verleend als lid van het Burgerlijk Armbestuur, onder dankbetuiging voor de gedurende 15 jaren in die functie aan de gemeente bewezen diensten. Wij hebben over

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 179