Bijlage P. 2 deliike leiding wordm, de Woensdagmiddagen drnk door de Zutphensche jeugd bezocht. Bond bela,n9en. ^an de Leszaal in den Provincialen Bond werden behartigd door mej. Dr. H. Reesink Het correspondentschap Lochem is onder leiding van den heer J. Wildenberg met 9 leden toegenomen zoodat het nu 75 leden telt. Daarentegen nam de Zut^ phensche Leeszaal in ledental af, van 1100 op 1072 Hoewel deze achteruitgang in dezen crisistijd niets verontrustends heeft, is het toch bevreemdend dat in een d ,T 200°° 2°° Wein'"9 lid van rrffp !1; 7 m°gen 9erust ze99en goed geoutil leerde bibliotheekdat er zoo weinig belangstelling gevonden wordt voor een bij uitstek cultureele instelling. Weliswaar mochten wij ook sympathiebetuigingen ont- angen van hen die boeken schonken of tijdschriften om T9 °nden' maar dit is toch ^et voldoende om tot een grootere bloei te geraken. Vele jaren reeds eindigen wij het jaarverslag met n wensch voor uitbreiding van het ledental. Moge 1936 de2e wensch tot werkelijkheid worden HET BESTUUR. Bijlage P. 3 BESTUUR. De heer A. Boersema trad wegens vertrek uit het Bestuur. Als nieuwe leden werden benoemd mej. Dra. W. Smelt en de heer Drs. P. Boonstra, zoo dat de samenstelling aldus luidt Dr. J. H. F. BLOEMERS, Voorzitter. I. BEHN VAN 'T HOFF. Drs. P. BOONSTRA. J. BEUKENHORST. J. COHEN. C. ENGELEN. Ds. J. L. FABER. Dra. A. GOUDEKET. F. KAN. Dr. H. J. REESINK. Dra. W. SMELT. I. SPIER. Mr. W. G. WILDERVANCK DE BLÉCOURT. LEDEN. Het aantal leden bedroeg op 31 Dec. 1908 362 1929 1193 (41 1930 1231 (44 1931 1126 (43 1932 1117 (39 1933 1228 (35 1934 1100 (32 1935 1072 (31 Nutslezers) en 218 kinderleden.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 175