28 gewassen zeer bevredigend was. Er volgde echter een koude maand Mei waardoor de groei werd tegen gehouden, zoodat begin Juni zelfs een achterstand viel te constateeren. In de eerste helft van Juni viel er veel regen, wat aan de ontwikkeling der gewassen ten goede kwam. Hierop volgde een droge periode, zoodat er een groot tekort aan water ontstond. De oogst van granen en peulvruchten, door de droogte begunstigd, kwam goed binnen ook de opbrengst van de zomer en wintergranen was bevredigend. Op de zandgronden echter was het resultaat ten gevolge van het gebrek aan water minder goed. Ook de opbrengst van de consumptieaardappelen viel tegen ten gevolge van de koude in het voorjaar en de droogte in den zomer. De late soorten hebben nog kunnen profiteeren van de vochtige weersgesteldheid in September. Tengevolge van den zachten winter was het gras aanvankelijk goed. Het koude voorjaar veroorzaakte echter, dat het vee niet vroeg in de weide kon worden gedaan. De regenperiode van de eerste helft der maand Juni werkte een goede hooiwinning niet in de hand het hooi moest te lang op het veld blijven om goed droog te worden. In den daaropvolgenden zomer werd de grasgroei door de droogte nadeelig beïnvloed. Alle weiden, in het bizonder de hoog gelegen perceelen, leden sterk onder het watergebrek, met het gevolg, dat er midden Augustus niet voldoende gras meer voor het vee aanwezig was. Het regenachtige weer in Sep tember maakte de weiden weer groen, zoodat de naweide nog een gunstig resultaat opleverde. De stand van den IJssel was gedurende het geheele jaar normaal. De hoogste stand was 6.67 M. plus N.A.P. en de laagste 2.80 M. plus N.A.P. 29 Voor de gemeente was de financiëele opbrengst der landerijen iets minder dan die over 1934, zooals blijkt uit het aan het slot van dit hoofdstuk opgenomen overzicht. Het hooigras aan de Veluwsche zijde bracht f 6685 op tegen f 9537 in 1934, dat aan de Graafschapsche zijde f 5716,50 tegen f 5441.25 in 1934. De totale opbrengst van gras langs wegen, kribben, hooigras, naweiden, haver, strooisel en riet bedroeg f 19431,59 tegen f 19222,55 in het vorig jaar. De als werkverschaffing geëgaliseerde terreinen van de Kijfsdijken, de Lage Ossenwaard, de Elshorsten en de Moesmate werden met haver beplant. De zeer goede oogst bracht in publieke veiling f 3667 op. Ten behoeve van de gemeentereiniging werd beslag gelegd op 6.73.70 H.A. hooigras van het Helbergen en het Lichtje langs den Vierakkerweg voor den prijs van f 741.07. Het vee ging op 26 April in de weiden. Als koe waarden werden het Helbergen en de Batterij uitgegeven. De inscharingsprijs bedroeg f 45 per schaar. De ontginning de G r o o t e Schuphoeve te Voorst, groot 4.62.25 H.A. werd met 17 stuks jongvee be- schaard. Voor een rund zonder tanden werd f 19 en voor een rund met twee tanden f 26.50 per schaar als inscharingsprijs vastgesteld. Het vee bleef in uitstekende conditie en vond vooral in den voorzomer volop gras. Als naweide werd een gedeelte der Kijfsdijken beschik baar gesteld. De reinigingsdienst gebruikte de Groote- en Kleine Weezenrooi, groot ongeveer 5.8 H.A., wederom als paardenweide. Het onderhoud van de drinkkolken gaf, in verband met den lagen rivierstand, veel werk.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 16