26 Buiten het grondbedrijf werd aangekocht van A. L. Akkerman, het perceel Komsteeg 6, met een oppervlakte van 57 M2. voor den prijs van f 2000, vermeerderd met de kosten van aankoop ad f 40 nt. I li oh an Jr, een stukje grond aan de Beuker- S faaa 9jr°0(: 18 M2' VO°r den pri,s van f6000, ver- meerderd met de kosten van aankoop ad f 174 20- M. AVisser en de Diaconie der Nedérl Herv. Gemeente, perceeltjes grond aan de Lieven heersteeg, resp. groot 237 M2. en 149 M2. voor den nriis van 1200 en f 149, wat de laatste betreft onder voor waarde, dat de bestaande scheidsmuur op kosten van de gemeente wordt verhoogd tot 2.15 M AlgemeeneSpaarkas (David Evekink's Stichtino) van^fM2den P°lsbroek' met een oppervlakte 333 M-. voor den prijs van f 1300, vermeerderd met de kosten van aankoop ad f 33 Door G. v Buffelen werd een perceeltje grond aan de Lievenheersteeg ter grootte van 36 M2. om niet afgestaan onder voorwaarde, dat op kosten van de ge meente, zoodra de Lievenheersteeg wordt doorgetrokken angs den tuin die geacht kan worden bij de woning te behooren een muur en langs de rest een ijzeren gaasafrastering worden geplaatst, beide ter hoogte van Het erfpachtsrecht van door den Staat aan de ge meente uitgegeven gronden aan den rechter IJsseloever werd voor 30 jaren verlengd, tegen betaling van twee jaarhjksche canons, één van f 7.25 en één van f 10. Verhuurd werd o.a. aan S. Jozep de gebouwen op de Veemarkt voor den prijs van f 1140 per jaar; 27 F. C. Gies Jr., het gebouwtje Graaf Ottosingel 129 voor den prijs van f 180 J. A. v. Goor, de kelder onder de landbouwwinter- school voor den prijs van f 150 G. J. Bob bink, het terreintje met loods aan den Reinmakershoek voor den prijs van f 72 G. N. Wam steker, het perceel Pelikaanstraat 18 voor den prijs van f 600 J. A. Dolleman, het perceel Pelikaanstraat 16 voor den prijs van f 400 de fa C. H. F. Wöhrmann en Zn., het perceel Waterstraat 5 voor den prijs van f 1500 de N.V. Likeurstokerij en Wijnhandel Vetter en Co de kelder onder den wijnhuistoren voor den prijs van f 164.50. De eigendommen der gemeente werden met de daar voor op de begrooting uitgetrokken gelden naar be hooren onderhouden. Landerijen. De toestand in den land- en tuinbouw en de vee houderij bleef onveranderd; ook in 1935 trad geen verbetering in. De door de Regeering genomen steun maatregelen bleven geheel of gedeeltelijk van kracht, of werden uitgebreid. De uitvoermogelijkheden, in het bizonder voor de tuinbouwproducten, werden nog steeds geringer, zoodat wederom extra steunmaatregelen moesten worden genomen, terwijl de voorschriften betreffende de teeltbeperking gehandhaafd bleven. De zachte winter, waarvan in het vorige verslag melding werd gemaakt, bleef na December 1934 aan houden. Vorst van eenige beteekenis kwam niet voor. Het gevolg hiervan was, dat eind April de stand der

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 15