Bijlage M, 10 hoogspanningsruimte of voor latere doortrekking in nieuw aan te leggen straten. Bovendien werden in de Coenensparkstraat 97.50 M. kabel 4 X 35 qmm gelegd ter versterking van het laagspanningsnet, 126 M. in de Van Löben Selsstraat voor aansluiting van nieuwbouw en 175 M. kabel 4X10 qmm op den Vliegendijk voor aansluiting van de Wasscherij de IJsselstroom. De vernieuwing van de schakelinrichting van het G.E.B. door de P.G.E.M. kwam dit jaar gereed en werd in bedrijf genomen. Tijdens den ombouw werd deze tijdelijk ondergebracht in het nieuwe gebouw achter het schakelstation. Bij het overbrengen van de kabels naar de nieuwe inrichting moest het geheele plaatselijke net over één hoogspanningskabel worden gevoed, waarbij een olieschakelaar in de hoogspannings ruimte bij de Leeszaal, vermoedelijk door een stroom stoot, uitviel waardoor een groot deel van het net eenige minuten stroomloos was. Met het inzetten van dezen schakelaar was het euvel verholpen. Storingen in het hoogspanningskabelnet kwamen niet voor. Op 14 en 21 Mei brandden huisaansluitkabels door resp. van de perceelen Oude Wand 32 en Marsch- poortstraat 2, waarvan de oorzaak is beschadiging van dezen ongepantserden (oorlogs) kabel. Op 17 September viel de olieschakelaar in de hoogsp. ruimte van het Pompstation uit, tengevolge van een defect aan de bovengrondsche leiding van de P.G.E.M. welke op deze ruimte is aangesloten. Op 22 November werd de stroomlevering in de Hoven gestoord door een defect aan een huisaansluitkabel, waardoor de olieschakelaar uitviel. Bij het weder inschakelen geraakte het schakel mechanisme defect. Het herstellen daarvan vorderde Bijlage M. 11 eenigen tijd, waardoor genoemd stadsdeel ruim een uur van stroom verstoken was. Storingen in de stroomlevering van de P.G.E.M. kwamen voor op 29 Juli van 15.20 tot 15.45 uur en van 16.10 tot 16.25, op 21 September van 4.10 tot 5.10 en van 5.12 tot 5.30. Het aantal meters dat over 1935 ter ijking werd op gezonden bedroeg 537 stuks, waarvan 32 stuks werden afgekeurd n.l. 28 st. eenphase en 4 stuks driephasen- meters, alle van een verouderd type. Tegelijk met de uitwisseling van meters werden meter en aansluitleidingen gecontroleerd en zoonoodig ver nieuwd. Het kabelnet werd regelmatig onderzocht, terwijl in de wintermaanden metingen werden verricht teneinde belasting van kabels en transformatoren vast te stellen. Gedurende de zomermaanden werden enkele trans formatoren, n.l. één in de ruimte Leeszaal, ruimte Visch- markt en ruimte Polsbroek buiten bedrijf gesteld om de transformatorverliezen te beperken. De vervanging van de nog bestaande zuilen door hoogspanningsruimte bleef uit zuinigheidsoverwegingen nog achterwege. Toch zal hiermede een aanvang gemaakt moeten worden omdat de zuilen totaal ongeschikt zijn als schakelruimten. De hoogste belasting werd dit jaar geregistreerd op 4 en 19 December. Volgens de nieuwe overeenkomst met de P.G.E.M. zal de hoogstopgetreden belasting worden berekend. Vroeger geschiedde dit naar de ge middelde belasting van 6 standen over de drie winter maanden. De bedrijfsduur van de hoogste belasting berekend naar het aantal ingekochte K.W.U. bedroeg 2522 uur.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 157