Bijlage M. 8 De wijziging in de omzetbelasting ten aanzien van de electriciteitslevering was ten gunste van ons bedrijf. Aanvankelijk was de aanslag over 1934 bepaald op ruim f 6600, doch na de wijziging bleek slechts een bedrag van ruim f 2800 verschuldigd te zijn. zoodat ook hiervan een groot deel zal worden terug ontvangen. Het aantal verbruikers vermeerderde dit jaar met 76 tegen 176 over het vorige jaar en bedroeg op 31 De cember 4784 (vorig jaar 4708). Hieronder zijn 716 gemeentelijke installaties tegen 746 over het vorige jaar, zoodat dit aantal vermin derde met 30. Het aantal verbruikers dat stroom betrok volgens het vastrechttarief bedroeg op 31 December 3331 tegen 3195 aan het einde van het vorige jaar. Uit de stijging met 136 vastrechtverbruikers blijkt dat gebruik van electriciteit in de huishouding steeds meer toepassing vindt. Opmerkelijk groot was het aantal verhuizingen over het afgeloopen jaar, vooral onder de kleinere woningen. De vermindering van het aantal in bedrijf zijnde ge meentelijke installaties en het buiten bedrijf zijn van vele gewone installaties wijst er op dat, uitsluitend in de kleine woningen, weder vrij veel gebruik gemaakt wordt van andere verlichting. Het aantal geplaatste motoren nam toe met 39 stuks en een vermogen van ruim 107 P.K., waarvan een groot deel n.l. 25 stuks met 82.5 P.K. komt voor rekening van één nieuwe grootverbruiker. Het aantal geplaatste transformatoren bleef gelijk, doch het totaal vermogen verminderde met 40 K.V.A. Van het tijdelijk zandbedrijf kwam een transformator van 100 K.V.A. terug, terwijl die in de hoogspannings- Bijlage M. 9 ruimte Warnsveldscheweg van 30 K.V.A. werd ver vangen door een van 60 K.V.A. De daardoor vrij gekomen transformator 30 K.V.A. werd geplaatst bij de Fa Spruijt Co. Defecten aan transformatoren kwamen niet voor revisie bleef dit jaar geheel achterwege. Ter vervanging van de transformatorruimte aan den Warnsveldschen weg werd een nieuwe ruimte gebouwd achter het eerste gedeelte woningen aan den nieuwen Buitensingel, welke echter nog niet in gebruik genomen kon worden omdat de montage nog niet gereed was. Wel werden de noodige kabels daarvoor gelegd en ingevoerd. Het hoogspanningskabelnet werd uitgebreid met 1004 M. kabel 3 X 2 qmm voor verbinding van boven genoemde ruimte met de hoogspanningsruimte aan de Borrostraat, waardoor een rechtstreeksche verbinding werd verkregen vanaf het schakelstation aan den Deven- terweg met dit stadskwartier. Verder werden 126.50 M. hoogspanningskabel 3 X 16 qmm gelegd ter verbinding van bestaande kabels met de nieuwe hoogspannings ruimte en 7.50 M. kabel 3 X 16 qmm voor een hoogspannnigsaansluiting bij de Fa Spruijt en Co. De bestaande hoogspanningskabel naar het Pomp station van de Waterleiding werd op een gedeelte van den Emmerikschen weg en den Vierakkerschen weg, wegens onbetrouwbaarheid, vervangen door nieuwen kabel over een lengte van 595 M. Het laagspanningskabelnet werd uitgebreid met 427 M. kabel 4 X 35 qmm op het nieuwe gedeelte Buiten singel en 333.50 M. kabel 4 X 35 qmm voor ver binding van den Warnsveldschen weg enz. met de nieuwe

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 156