Bijlage M. 6 af dan in 1934. Dat het verbruik voor deze categorie niet in nog grooter mate afnam is dan ook te danken aan de aanwinst van bovengenoemde grootverbruiker en het meerder verbruik van een deel van de overigen. Met één verbruiker over een dubbeltariefmeter kon in den loop van het jaar een overeenkomst worden aangegaan als grootverbruiker. Het verbruik voor Licht en Kracht over één meter gesplitst in contractanten en dubbeltariefverbruikers was als volgt afgegeven aan contractanten in 1935 1.712.551 K.W.U. 1934 1.723.237 minder afgegeven over 1935 10.686 K.W.U. afgegeven over dubbel tariefmeters 1935 37.451 K.W.U. 1934 42.964 minder afgegeven dan over 1934 5.513 K.W.U. Het verbruik voor Kracht (klein krachtverbruikers) nam dit jaar weder iets toe door aanwinst van ver bruikers. Over het geheel mag van een bevredigende omzet gesproken worden, gezien ook de tijdsomstandigheden. Wel liep het verbruik voor industrieele doeleinden iets terug, doch dit was, zooals reeds opgemerkt, gevolg van stopzetting van een tijdelijke voorziening of ver plaatsing, zoodat van achteruitgang wat betreft de stroomafname van bestaande verbruikers niet behoeft te worden gesproken. Voor een groot deel werd de teruggang gecompenseerd door de aanwinst. Het ver bruik voor huishoudelijke doeleinden (Vastrechttarief) nam nog in niet onbeteekenende mate toe, zoodat de totale omzet nog een, zij het dan ook geringe, stijging vertoont. Bijlage M. 7 Het geschil met de P.G.E.M. inzake het stroom- leveringscontract is door de Ministriëele uitspraak op bevredigende wijze opgelost. Aangezien, hangende het geschil, door de Gemeente steeds de prijzen zijn betaald volgens de oude overeenkomst met de N.V. „IJssel- centrale" en door den Minister is bepaald dat voor den duur van de oude overeenkomst de gewijzigde prijzen ook voor de Gemeente Zutphen zouden worden toegepast, terwijl na afloop van de oude overeenkomst de prijzen volgens de nieuwe overeenkomst zullen worden berekend, zal door de P.G.E.M. een niet onbelangrijk bedrag worden gerestitueerd wegens teveel betaald gedurende die jaren. Evenwel legt de nieuwe overeenkomst ook verplichtingen op aan de Gemeente wat betreft de tarieven voor grootverbruikers. Deze tarieven zullen zich moeten aanpassen bij die van de P.G.E.M. voor soortgelijke verbruikers. Aan het einde van het jaar was deze tariefsherziening in een zoodanig stadium van voorbereiding dat zij ter goedkeuring aan B. en W. kon worden voorgelegd. Bij de samenstelling van dit verslag was de goedkeuring reeds verkregen en kon met enkele grootverbruikers reeds worden onderhandeld. Het laat zich aanzien dat ook deze aangelegenheid een bevredigend verloop zal hebben. Vooral voor de grootere verbruikers beteekent deze tariefsherziening een belangrijke verlaging, wat voor het G.E.B. een vermindering van inkomsten ten gevolge zal hebben van ongeveer f 15000. Verdere tariefswijziging, met name van het Vastrechttarief en invoering van nachttarief, kan nu ook onder de oogen worden gezien. Het door de P.G.E.M. te restitueeren bedrag kan geredelijk dienen om de mindere ontvangsten wegens tariefsverlaging te compenseeren.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 155