24 Op 31 December 1890 was de bevolking in deze gemeente 17356; op 31 December 1900, 18321; op 31 December 1910, 18313; op 31 December 1920 18934 en op 31 December 1930, blijkens de uitkomsten der lie algemeene volkstelling, 19737. De registers van den burgerlijken stand en van de bevolking zijn geregeld bijgehouden. Opmerkingen omtrent den loop der bevolking gedurende hef jaar. Getal in de gemeente geborenen203 jongens en 193 meisjes 6 jongens en 10 meisjes werden alhier geboren uit elders woonachtige ouders, terwijl 2 jongens en 9 meisjes elders geboren werden uit ouders, die in deze gemeente woonplaats hadden. Als levenloos werden ingeschreven 10 jongens en 7 meisjes. Getal in de gemeente overledenen 126 mannen en 140 vrouwen, samen 266. 7 mannen en 4 vrouwen, alhier woonachtig zijn elders, 27 mannen en 30 vrouwen elders woonachtig alhier overleden. Getal huwelijken 153. Getal ingeschreven echtscheidingen 7. Getal ingeschreven buitenl. huwelijksacten geene. Ambtenaren van den burgerlijken stand. Onbezoldigde D. Molenaar. M. Onnes. H. Koerselman. T. J. A. Castelein. Mr G. J. H. Wag ener. 25 Bezoldigde G. J. Flameling, commies ter secretarie. G. J. Waanders, adj. commies 2e klasse ter secretarie. HOOFDSTUK III. GRONDGEBIED EN EIGENDOMMEN. Grondgebied. In 1935 had geen wijziging van het grondgebied plaats. Kadaster. In het begin van het jaar werden de kadastrale plans en leggers ter bijwerking opgezonden naar het kantoor van de hypotheken en het kadaster. Tot het maken van bijzondere opmerkingen heeft deze bijwerking geen aanleiding gegeven. Eigendommen. Voor de plaats gehad hebbende aan- en verkoopen en voor de in erfpacht uitgegeven bouwterreinen ver wijzen wij naar het onder bijlage W opgenomen verslag van het gemeentelijk grondbedrijf. Buiten dat bedrijf werd nog verkocht aan het Oude en Nieuwe Gasthuis, een perceeltje grond aan den Coehoornsingel, groot 250 M~. voor den prijs van f 250 J. H. Teunissen, een stuk grond aan den Weg naar Voorst, groot 800 M2. voor den prijs van f 1200 het Rijk, een terrein bij de IJsselbrug in de Hoven, groot 11800 M2. voor den prijs van f 6565;

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 14