Bijlage L. 48 Van de totale hoeveelheid werd afgeleverd aan de gemeente, aangewezen door de meters en volgens berekening10325 M3. aan particulieren, aangewezen door de meters273087 voor buitengewone levering 1088 voor abonnement bij raming 190017 voor schoonspoelen der filters 6884 voor afspuien en brandwater, enz. 20000 501401 M3. Over de verschillende maanden was het verbruik Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 41806 M3. 37969 44152 44727 46091 41531 45745 45039 38914 41633 37409 36385 501401 M3. Electricifeifsverbruik. Het totaal verbruik aan electrischen stroom, met inbegrip van het verlies in de transformatoren, bedroeg 255507 K.W.U. De gemiddelde prijs, met inbegrip van meterhuur en vastrecht bedroeg f 3.349 per K.W.U. Bijlage L. 49 Tarieven. Hierin werd verandering gebracht doordat groot verbruikers, d.w.z. die verbruikers die meer dan 2000 M3. per jaar verbruiken, speciale contracten konden afsluiten volgens onderstaand tarief Door 5 grootverbruikers werd door deze bepaling een voordeel genoten van f 1017.20. In hoeverre de bepaling in de Bouwverordening, die de aansluiting van elke woning aan de waterleiding verplichtend stelt, rechtsgeldigheid heeft, werd niet nader uitgemaakt. Financiëele resultaten. Aan de Gemeente Zutphen kon een zuivere winst worden uitgekeerd van f 13949.52. Voor een volledig overzicht van de finantiëele resul taten verwijzen wij naar achterstaande Balans enVerlies- en Winstrekening. ZUTPHEN, Juli 1936. De Bedrijvencommissie, C. A. WEERSMA-VAN DUIN, Voorzs. J. H. A. ALBRECHT, Secretaris. als volgt Klasse. Gegarandeerd jaarverbruik. Vast bedrag. Per M3. boven de gegarandeerde hoeveelheid. I 2000 M3. f 360.— f 0.18 II 2400 378 0.16 III 2800 396.- 0.14 IV 3200 414.- 0.13 V 3600 432.— 0.12

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 143