Bijlage L. 44 f 1421.06 2986— 60.26 633— f 5100.32 Voor uitkeering ingevolge de bepalingen van de artikelen 33, 35, 38 en 39 van het werkliedenreglement werd door de gasfabriek aan het bedrijf in rekening gebracht f 793.32. Verzekeringen. Het bedrag, waarvoor de gebouwen met de daarin geplaatste toestellen, machines, de inventaris, enz. ver zekerd zijn bedroeg f 165300—. Het geheel was door tusschenkomst van de firma Bekouw Mijnssen te Amsterdam op beurspolis verzekerd tot 31 December 1935. Toestand der inrichting. Hieraan had het gewone onderhoud plaats. De lambriseering in de machinekamer werd nog niet afgeverfd. Het ijzerwerk van de ramen in het filtergebouw blijft voortdurend onderhoud eischen. Moforen en pompen. Hieraan had het gewone onderhoud plaats en ver- keeren deze in goeden staat. In totaal werd gedurende 3092 uur en 10 min. naar Transport voor restitutie van door het pensioenfonds betaalde pensioenen aan gewezen ambtenaren stortingen voor inkoop diensttijd van oud-ambtenaren enz door haar betaalde pensioenen aan gewezen ambtenaren enz. (oud pensioen) Bijlage L. 45 de stad gepompt, terwijl de filterpompen gedurende 3667 uur in bedrijf waren. Het grootste aantal uren dat op één dag naar de stad werd gepompt bedroeg 12 uur 50 minuten op 9 Mei, het kleinste 5 uren en 5 minuten op 25 December. Filters en bronnen. 30 maal werd een voorfilter schoongemaakt, waar voor werd gebruikt 6884 M3. water. Bij een opbrengst van 150 M3. per uur konden de bronnen nog steeds voldoende water geven. In den toestand van de bronnen I en II kwam geen verandering. Terrein. Het onderhoud van het terrein bleef aanbesteed en dit werd goed onderhouden. Waterforens. De toren aan den Weg naar Warnsveld verkeert in goeden staat. De Drogenapstoren moet in 1936 uitwendig geverfd worden. Het reservoir hierin heeft door het buiten gebruik zijn veel geleden en kan zonder reparatie niet meer gebruikt worden. De waterstands-aanwijzer gaf geen reden tot klachten. Buizennet, brandkranen en afsluiters. In den verbindingsweg tusschen den Deventerweg en den Weg naar Warnsveld werd een 8" leiding gelegd, en aangesloten op de leidingen in die wegen. De totale lengte bedroeg 877 M. In de geprojecteerde zijstraten werden de benoodigde 4" buizen gelegd, terwijl de leidingen in den Weg naar

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 141