Bijlage L. 42 WATERLEIDING. Personeel. In verband met zijn overplaatsing naar de gasfabriek als le machinist bij de electrische inrichting werd met ingang van 1 Januari 1935 eervol ontslag verleend aan den hulp-machinist L. Lammert se. Dit geschiedde bij besluit van B. W. d.d. 26 October 1934 Afd Aio Zaken No. 2779. Bij besluit van B. en W. van 26 October 1934, Afd. Alg. Zaken No. 2778 werd met ingang van 1 Januari 1935 als hulp-machinist aangesteld H. J. W. van Langen. Bij besluit van 14 Januari 1935, Afd. Alg. Zaken No. 244, werd door B. en W. met ingang van 16 Ja nuari d.a.v. voor den tijd van een jaar als portier- magazijnmeester aangesteld H. Bruinemeijer. Het vaste personeel bestond op 31 December 1935 uit: Ingevolge besluit van den Raad, d.d. 15 Maart 1933 werden op bovengenoemde salarissen sinds 1 April 1933 Bijlage L. 43 gekort 5'\<i voor gezinspensioen en 3 voor amb- tenarenpensioen. Ingevolge de Pensioenwet 1922, zooals deze met ingang van 1 Juli 1934 is gewijzigd, wordt op deze wedden thans 10 gekort. De jaarwedden van de onder 1 tot 9 zijn geregeld bij verordening, opgenomen in Gem. Blad No. 15 van 1934, het weekloon van den flitter bij het werk liedenreglement (Gem. Blad No. 14 van 1934). Voor schoonmaken van de filters, het terrein enz. werd gebruik gemaakt van het personeel der gasfabriek. Op 31 December 1935 waren ten laste der water leiding de volgende pensioenen (zie omschrijving verslag gasfabriek) a. Pensioenen en met pensioen gelijk staande gratificatie enzaan oud-ambtenaren en aan weduwen en wezen van oud-ambtenaren Wed. J. A. Dijkland f 118. Wed. M. Spaanderman 515.- b. Pensioenen welke geregeld zijn krachtens de Pen sioenwet 1922: J. A. T. de Haan f 233.— (zie gasfabriek) G. P. Heuvelink 1652. G. W. Hekkelman 1101. A. Mannessen 170.50 Aan de gemeente Zutphen moest worden gerestitu eerd voor door haar betaalde bijdragen aan het Pen sioenfonds voor ambtenaars- en gezinspensioen f 1421.06 Namen. Betrekking. 1. J. H. A. Albrecht 2. C. A. M. Wolters 3. Vacature 4. A. L. Grotenhuis 5. J. Stein 6. W. Remmelink 7. H. W. J. van den Berg 8. Vacature 9. H. Bruinemeijer 10. G. Schut 11. H. J. W. van Langen 12. W. Olthuis Directeur Hoofdopzichter Opzichter' Boekhouder Kassier Klerk Port.-magazijnm. Mach. Opzichter Hulpmachinist Fitter Jaarwedde of weekloon op 31 December 1935. f 733.33 500.- 400.— 1050.— 700.- 400.- 400.— 400.— 228.33 2392.- 1192.— (vrij wonen, vuur en licht) idem 31.20 p. week loonkl. 5

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 140