z Bijlage L. 34 ACTIVA. Bijlage L. 35 31 December 1935. PASSIVA. Terreinen Gebouwen en woningen Meubelen Kolenloods met losinrichting Gashouders Ovens Machines en toestellen Stoomketels Hoofdleidingen Dienstleidingen Gereedschappen Gasmeters Muntgasleidingen Lantaarns met toebehooien llluminatietoestellen Gaspenningen Disagio Leening 1927 Belegd reservefonds Cokes Koolteer Zuiveringsmaterialen Magazijngoederen Steenkolen Gas Debiteuren Gemeente Waterleiding Buitengewoon onderhoud Omzetbelasting Kassa Postrekening Gemeente Zutphen (Leeningen) (eigen kapitaal) f 324925 9478 635 f 334403 25735 68372 23029 635 13 40 24 Reservefonds Omzetbelasting Crediteuren Gem. Zutphen (Kasgelden) Gaspenningen in omloop Gemeente waterleiding (incasso) Waarborgsommen Algemeene onkosten Gemeente Zutphen (Rek. courant) f 1093 4198 21000 5863 8031 3101 12 25071 92 43 88 56 56 05 Gemeente Zutphen, winst over 1935 f 451540 405

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 136