Bijlage L. 28 Hiervan werden afgeleverd groote partijen grof geklopt parel kleine hoeveelheden grof geklopt parel gebracht geklopt parel personeel geklopt parel diversen en op rekening grof geklopt bries Transport 38260 H.L. 20 5380 4595 379 6675 117517-2 6575 585 18 138 360 240 6926 H.L. 43643 zoodat er meer verkocht en verwerkt zouden zijn dan verkregen 5383 H L Volgens schatting bedroeg de voorraad op 31 De cern er 1000 H.L., makende een verschil van 6383 H L meer. welke hoeveelheid verrekend moet worden op het verbruik der ovens. Voor verhitting der ovens is 2oTK9G cokes 2 H'L" °f Per 100 K-G" kden Onder de kleine hoeveelheden is begrepen een hoe- veelheid van 5148 H.L. afgehaald op kaarten, verstrekt aan werkloozen en steuntrekkenden, die 10 cent reductie op en prijs hadden. Tengevolge hiervan moest de verkoop van groote partijen (handelaren) gedurende n drietal maanden vrijwel geheel gestaakt worden. Bijlage L. 29 VI. Koolteer. Voorraad 31 December 1935 175000 L. Afgeleverd aan diversen 311174 486174 L. Voorraad 1 Januari 1935 185000 Gemaakt 301174 L. of per 100 K.G. kolen 4.87 L. Vil. Gaswater en zwavelzure ammoniak. In verband met de lage prijzen van de zwavelzure ammoniak werd ook dit jaar geen gaswater verwerkt, en het geproduceerde water niet gemeten. Vlll. Drukking. Deze bleef onveranderd 44 m.M. IX. Gas- en cokesprijzen. Hierin kwam geen verandering. X. Finantiëele resultaten. Aan de gemeente Zutphen kon een zuivere winst worden uitgekeerd van f 22985.93. Voor een volledig overzicht van de finantiëele resul taten verwijzen wij naar achterstaande Balans en Verlies- en Winstrekening. ZUTPHEN, Juni 1935. De Bedrijvencommissie, C. A. WEERSMA-VAN DUIN, Voorzs. J. H. A. ALBRECHT, Secretaris.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 133