Bijlage L. 24 II. Gas. Op 1 Januari 1935 bedroeg de voorraad 4000 M3. o gens den meter werd gemaakt 2881693 n n 2885693 Ml P ecember bedroeg de voorraad 8375 zoodat afgeleverd werd 28773eTmI oor de fabricage werden gebruikt 6265207 K.G o en, zoodat per 100 K.G. werd verkregen 46.011 M3. gas. et aantal kamerladingen bedroeg 4116 of gemiddeld ii.2/ per dag. Het gemiddelde gewicht per kamerlading was 1522 de gemiddelde productie per kamer 945 M3. e verdeeling in dag- en nachtgas was als volgt Het daggas verminderde met 64932 M3. of 3.25 Het nachtgas 36418 Ms of 3JQ Totaal 101350 M3. of 3,40 Bijlage L. 25 Onder daggas wordt verstaan het gas afgeleverd tusschen 6 uur v.m. en het tijdstip van ontsteken der lantaarns, onder nachtgas het gas afgeleverd gedurende het overige deel van den dag. Voor geleverd gas over de gewone meters moest worden ontvangen in Zutphen f 121846.05 in Warnsveld 8095.54 in Eefde 4394.09 Bovendien moest worden ontvangen voor bijbetaling (ad 1 cent per M3.) voor jaarverbruik beneden 200 M3. een bedrag van f 488.42. Op 31 December 1935 maakten van het vastrecht tarief gebruik in Zutphen 867 verbruikers, in Warnsveld 35 in Eefde 32 Het gasverbruik over de verschillende hoofden was als volgt Maanden. Daggas M3. Nachtgas M3. Totaal M3. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 147531 140705 159997 163519 182344 182223 191082 178133 172214 148930 128041 135831 112087 91329 89530 71991 50948 38373 43586 54602 63984 95159 111305 123874 1930550 946768 259618 232034 249527 235510 233292 220596 234668 232735 236198 244089 239346 259705 2877318

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 131