20 daten. Geldleeningen. Gratificatiën. Declaratie van aan de gemeente toekomende gelden. Belastingen, retributiën enz. Begrootingen en rekeningen van aan de gemeente rekenplichtige instellingen. Zekerheidsstellingen. Pensioe nen. Alles wat overigens tot de comptabiliteit behoort. L. Baptist, hoofdcommies, chef der afdeeling. G. N. Hagenaar, commies. H. N. B. van Santen, controleur der belastingen. Mej. G. M. Cool haas, adjunct-commies le klasse. W. de Jong, klerk. 2e afdeeling. Openbare werken. Woningwet. Bouwverordening. Gezondheidswet. Militie en militaire zaken (uitgezonderd het opmaken der inkwartieringslijst). Geneeskundige wetten. Veeartsenijkundige politie. Politieverordening. Loterijwet. Collecten (niet voortvloeiende uit de Armen wet.) Jacht en visscherij. Marktwezen. Wet Openbare Middelen van Vervoer. Motor- en Rijwielwet. Trekhon- denwet. Landbouwzaken. Legalisaties van handteeke- ningen betreffend zaken tot deze afdeeling behoorende. Warenwet. Vleeschkeuringswet. Bioscoopwet. Opmaken der kiezerslijsten. J. B. G. Beerta, commies, chef der afdeeling. P. J. Frank, adjunct-commies le klasse. 3e afdeeling. Burgerlijke stand. Hinderwet. Veiligheidswet. Arbeids wet. Steenhouwerswet. Stoomwet. Ongevallenwet. Be- roepswet. Ziektewet. Nederlanderschap en Ingezeten schap. Invaliditeitswet. Begraafwet en begraafplaats. Pandhuiswet. Legalisaties van handteekeningen, voor 21 zoover niet behoorende tot de 2e afdeeling. Tafel van sterfgevallen. Vaccinatie en doodschouw. Uittreiking van stukken aan particulieren. Ambtseedige verklaringen. Verklaringen van gegoedheid, onvermogen en omtrent gedrag. Leges. Eedsafleggingen. Kadaster. Bevolking. Migratiestatistiek. Inlichtingen nopens personen. Pas poorten. Brandweer. Leerplichtwet. Attestatiën de vita. Waarborgwet. IJkwezen. Inkwartieringslijst. Statistiek armwezen. G. J. Flameling, commies, chef der afdeeling. G. J. Waanders, adjunct-commies 2e klasse. Th. J. A. Ca s tel ei n, klerk. De secretarie is voor het publiek geopend eiken werkdag van 9—2 uur. Zaterdags van 9—1 uur. 7. Ontvangkantoor. J. Kortenoever, gemeente-ontvanger. A. H oevers, klerk. Het kantoor is voor het publiek eiken werkdag, behalve Zaterdags, van 9—1 uur geopend. Archief. Mej. W. E. Smelt, archivaris. Beambten. G. A. Martinus, bode-concierge. G. Stam, bode.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 12