19 rr9SUid 9esteld ",SSChen 16 M en Bijlage L. 12 II. Gashouders. Het verfwerk van de gashouders I en II blijft in goeden staat verkeeren. Het behandelen van de wanden der klokken met olie blijft goed voldoen. Waterverversching vondt niet plaats en kwamen naphtahne verstoppingen niet voor Gashouder III bleef buiten gebruik en werden hieraan geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. III. Ovens. teneinrtp- ""t °P 20 Me' b"iten 9«b™k 9««eR teneinde Ie worden uitgebroken en vernieuwd. Opdien datum had deze oven 3093 vuurdagen Oven II werd op denzelfden datum in gebruik qe- nomen, zoodat na dien datum 3 ovens met 9 kamers n de gasvoorziening voorzagen. Naar behoefte werd uur j(J mm. Op 31 December van dit jaar hadden oven I geen vuurdagen, oven II 245 vuurdagen, oven III 2122 vuurdagen en oven IV 940 vuurdagen. De ovens blijven uitstekend voldoen. In de bediening j °°r ,ee". man P^r P,oe9 kwam geen verandering, en leverde dit geen bezwaren op. De inrichting om de toe te voegen stoom te drogen, of beter, over te verhitten, blijft goed voldoen. De emperatuur varieerde van 170 tot 200,J C. en had de toevoeging er van geregeld plaats. beschikba D<fmber 1935 waren voor de gasproductie beschikbaar 4 ovens met 12 kamers Vernieuwing van den kolenelevator en verplaatsing Bijlage L. 13 van den kolenbunker kon dit jaar niet geschieden, om reden de begrooting voor 1935 op 31 December nog niet door Ged. Staten was goedgekeurd. Vernieuwing zal toch moeten geschieden en zullen de kosten voor het bedrijf minder zijn indien de tijd gedurende welke de elevator niet gebruikt kan worden, kleiner is. De loopkatten gaven ook dit jaar geen aanleiding tot klachten en had hieraan het gewone onderhoud plaats. De soepele kabels voor het overbrengen van den stroom blijven goed voldoen. IV. Condensatie en zuivering. Zooveel mogelijk werden de toestellen, die dubbel aanwezig zijn, afwisselend gebruikt. In verband met het niet goedkeuren van de be grooting kon vernieuwing van den condensor niet plaats hebben. De gummidichting der zuiverkisten blijft goed voldoen. V. Kolenlosinrichting. Deze werd behoorlijk onderhouden en werkte goed. Alle kolen werden per schip aangevoerd. VI. Stoomketels. Deze verkeeren in goeden staat. De firma Doorgeest bleef met het schoonmaken belast. De afgassenketel was dit jaar niet in gebruik. De ketelwaterreiniger blijft goed voldoen. VII. Electrische inrichting. Met het opzoeken en herstellen van verschillende gebreken werd doorgegaan. De op last van de Arbeids inspectie aan te brengen wijzigingen kwamen dit jaar gereed. Het geheel verkeert in goeden staat.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 125