26, t, Bijlage L. Transp. 5 man 10 3294'/2 241 217'/, 183»/2 1821/, 145 130 110 1041/., 931/a 60 44 431/2 42 l/2 31 24 8'/s 4 uur f 1996.06 118.09 117.45 110.97 98.55 60.90 74.10 66. 65.84 49.55 33.60 26.54 26.91 27.62 13.02 15.62 9.45 5.19 2.52 23 man 4982 uur f 2917.98 Tienmaal werd aangifte gedaan van een ongeval. Viermalen betrof dit het krijgen van een voorwerp m £,en °°9 in welk^ gevallen werd doorgewerkt. Eén- maal een hchte kneuzing van een rib, in welk geval ook het werk niet werd gestaakt. De andere vijf gevallen hadden een verzuim ten gevolge van 1337 uur. 7ietan9l!Zien 7erklieden bi> omgevallen, evenals bij ekte, het volle loon ontvangen, en de gemeente haar eigen risico draagt, wordt bij de aangifte van een ongeval door den getroffene een verzoek ingediend aan °m mogeli)ke uitkeering te willen betalen Bijlage L. 11 aan het bedrijf. In geen enkele van bovenbedoelde gevallen echter werd eenige uitkeering ontvangen ten kantore van het bedrijf, wel ten Gemeentehuize. Verzekeringen. Het bedrag, waarvoor de gebouwen van de gas fabriek met de daarin geplaatste machines, benevens de gashouders, de inventaris, enz. verzekerd zijn be droeg f 1525400.-. Door tusschenkomst van de firma Bekouw Mijnssen te Amsterdam, was het geheel tot 31 De cember 1935 op beurspolis verzekerd. Toestand der Fabriek. I. Gebouwen. Deze verkeeren in goeden staat en had hieraan het noodige onderhoud plaats. De bedekking met eterniet- platen op de luchtkappen van stokerij voldoet goed. Door het personeel werd 309 keer gebruik gemaakt van de badinrichting, terwijl vreemde werklieden, die aan de stoomketels werkten, er 10 keer gebruik van maakten. Ia. Terrein. Het terrein werd zoo goed mogelijk onderhouden. De bestrating bleef onveranderd. Hoewel kon worden vastgesteld, dat bij den ingang van de haven reeds weer een drempel werd gevormd, werd er dit jaar nog geen hinder van ondervonden. Mocht de waterstand in 1936 weer zoo laag blijven, dan zal in dat jaar wel weer gebaggerd moeten worden. 221/2

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 124