■*-> t-4 f Bijlage L. 6 a. *-• 2 a -S a a o co CO "5 •*-> ■S Bijlage L. De jaarwedden van de onder 1 tot 9 genoemde ambtenaren zijn geregeld bij verordening, opgenomen in Gem. Blad No. 15 van 1934. De weekloonen van het overige personeel zijn ge regeld bij het werkliedenreglement (Gemeenteblad 14 van 1934). Bij raadsbesluit d.d. 7 Februari 1921 werd vastgesteld eene Verordening tot verhooging der pensioenen, toe gekend of toe te kennen aan oud-ambtenaren en ambte naren der gemeente Zutphen en aan hunne weduwen en weezen, welke Verordening is opgenomen in Ge meenteblad No. 7 van 1921. In verband hiermede werden bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 Maart 1921, le Afd., deze pensioenen nader vastgesteld en kwamen op 31 December 1935 ten laste der gasfabriek de volgende pensioenen a. pensioenen en met pensioen gelijkgestelde gratifi catiën, enz. van oud-ambtenaren en van weduwen van oud-ambtenaren. M. R. de Jong Wed. J. A. Dijkland H. J. B. Haarman E. Weverink H. J. Goldenbeld Wed. H. J. Hendriksen f 423.- 354.— (zie waterl.) 398.— 514.- 323.- 200.— b. verhoogingen aan weduwen en weezen op hun pensioen ten laste van het pensioenfonds voor de gemeente-ambtenaren geene. in m ON -Q s a o a O O 2 va z JS 2 a o o (>JCNCNCNcn(NCN<NrOrOrOf«-)Tj-'-^ON'^H't4 OOOOQOONONONCJÓt^h^tv.'v.ovrjiXw-CirC COcnmmCN(N(N(NCN(NCN(NCN(NCN<NCN M O G dG rU KJ S C/5 CO O Ui M .5 tl w 4J 3 c* <u cn 773 Ui cn U O Oh a O \0 to 0s- CO co 13 cn G in C V "co G <D 13 G O 13 CO «o 13 *-• J2 S <0 CO c c o: <u 13 CT U g G CO Cl» O G <U -*-> O» 'G G r-G V CO «J O -£> xi 03 o. O v Ft N 41 N <U 13 O O o G _<M 5o -T~ G in a -«-> i u G o 5 (l) co CD G <U on S co 13 co Ui CO O O O N 13 (N <N N ON CD CO -L-l Ui G O Ci) 1^ O cn 'co Oh CD G i No Cl, *i V G O 13 co <D J? 'O CD G G G tO CO ~G -w 5-n C CD Cl) CO 13 CD Cl» a JS g C CC 2 -F* c G .2 O 3 U G* ftj a 2 "S a <5 3 a j* H'fl y hA G w O 5 C J _Q PS -G O UEEhï oi d ai Q !*j m J d X 'O bP OO ON O i cn co in VO F>« OO ON O CNM(NMCNrOrOfOff)fnrOfr)cnfr)fOt<,tl EZ, 7

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 122