ZZJ sT7n/an1hetZutphensche merk 0e- Bijlage K. 4 ASITkT Woden °e9even do°' Mevrouw ne„ Zi teUH BrU"enca«e ,e Scheven,». N,bbelint°,e F™ h°' '"h0^' V8n de fa™lia bbehnk te Lochem en zijn ten geschenke gegeven Kuyt oldrSH Me'ef™™ S. M. D van uyk Onder deze bleedings,ukken bevind! zich een 'aP°° '«'O, „elke reeds geesposeerd 7s dë camee, eveneens uit dien tijd en als 't ware 7atol;ile i ware een nood takel jk versiersel voor een dergelijk costuum, is in bruikleen gegeven door Mejuffrouw W. van Alphen wasscheTT90 TVerzamelin9 moest ge- n opgemaakt worden, mutsen met oude kant moesten een bepaalde bewerking ondergaan Ter ge egener tijd zal de collectie tentoongesteld worden. Or" J. L_ Siemens gaf 4 schilderijen uit de 19e eeuw in JeannoT' Schdfh°Ut' R^makers, Verschuur en we?kjeC°vriS7iet Z°° 9dukki9 Oeweest een kunst- koopen. Het U oorsprong te kunnen aan gewerkt deks r 6en V1 lge Potpourri met open vaasie is 9r3Veerwerk °P de vlakken. Het eekend S. L„ het jaarletter ontbreekt. Op vriendelijke aanwijzing van een kunstkenner werd dit voorwerp uit n k"nsthandel betrokken. De archivaris Mejuffrouw W. Sme t heeft ontdekt, dat de meester S. L. zeer waarmede d SamUd LamMberts draagt, waarmede de voorwerpen met deze initialen geteekend Uit fV 6 9roepvormen' 'oopende van 1738—1755' U t Eibergen werd een fries van zandsteen met een nu toe onbekend wapen aangekocht, er behooren consoles en zijstukken bij, ook een gedeeld °ren pilasterzuil met voetstuk. Men vermoedt, dat heTbrok- Bijlage K. 5 stukken zijn van een schouw van het oude Koerhuis op welks terrein de fragmenten gevonden zijn. Uit Eibergen werd ook een kleine urn met streepornament aangekocht, late Hallstatt periode, en een potje met onregelmatig geplaatste punten in drie zones, vermoe delijk eveneens uit dien tijd. Een andere aankoop is een miniatuur Achterhoeksche hoerenkamer met poppen in oud costuum, vervaardigd te Borculo door een tim merman en een meisjesnaaikrans voor de poppenten- toonstelling te s Gravenhage in 1934, waarvoor een verguld zilveren medalje werd uitgereikt, die thans ook in het museum is. Het ameublement is nauwkeurig naar thans nog gebruikte oude modellen samengesteld, maar van modern materiaal. Toch meende de Commissie de kamer ter wille van de poppen te moeten aankoopen, zij toch zijn gekleed in oude stoffen naar oud snit gemaakt, man, vrouw, meisje en jongen, en zullen zoo mettertijd een document van de hoerendracht in de Graafschap worden. Verscheiden topografica en munten zijn aan gekocht, waaronder eenige doubletten, o.a. van de Geldersche Muntbus. Er werden 8 tentoonstellingen gehouden, waarvan 3 door Pictura. Door de welwillendheid van de Ge meente-archivaris werden uit het Gemeente-archief handteekeningen van vorsten uit het Huis van Oranje Nassau tentoongesteld. De zomertentoonstelling van stadsgezichten uit het begin der 19e eeuw door Spies en tijdgenooten had groot succes, er werden meer dan 500 bezoekers geboekt. De kas sluit met een voordeelig saldo van f 641.78, de uitgaven waren f 1858.46, de inkomsten f 2500.34; de uitgaven van het vorige jaar bedroegen f 2046. de inkomsten f 2606.54.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 113