Bijlage K. VERSLAG over den toestand van het MUSEUM in het Wijnhuis te Zutphen, over het jaar 1935. Het museum werd dit jaar bezocht door 2543 per sonen, waaronder 1308 betalende en 1235 niet betalende bezoekers. In 1934 was het totale aantal 2617 personen, waaronder 1454 betalende en 1163 niet betalende be zoekers. Verscheiden schoolklassen, ook van buiten de stad bezochten met hun onderwijzer het museum. De tijdelijke tentoonstellingen werden bezocht door leer lingen van het Gymnasium, het Chr. Lyceum, de Ambachtsschool en de Vakschool. Ook bezochten eenige vereenigingen het museum. Er zijn dit jaar veel aanwinsten ingekomen van zeer verschillenden aard. De Vereeniging De Graafschap gaf een ijzeren pot en vijzel met kogel in bruikleen, beide afkomstig van de blauwververij te Eibergen. (Zie jaarversl. 1934, No. 37). De Heer W. J. P. Su- ringar te Bilthoven zond wederom het een en ander, dat op Zutphen betrekking heeft, benevens een mooien merklap van 1817, gewerkt door een lid van de Voorster familie Hubert. Ds. B. H. d'Auzon gaf een pop- penstoel ten geschenke Mevrouw M. E. van Rhijn— Ekker te Arnhem schonk een zilveren Esculaap, ju bileum geschenk aan Dr. H. W. van Rhijn, eertijds geneesheer te Zutphen. Naar aanleiding van de ten toonstelling van stadsgezichten was Mejuffrouw C. E. Makkink zoo goed twee teekeningen, door Spies vervaardigd, af te staan. De Heer H. J. Lenderink gaf twee theekopjes met opschrift, uit zijn familie af komstig. Een groote collectie kleedingstukken en eenige

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 112