2/6 Bijlage J. VERSLAG van den toestand der RIJKSLAND- BOUWWINTERSCHOOL te Zutphen, over het winterhalfjaar 1935—36. De concierge-amanuensis H. v. d. Mei werd met ingang van 1 November 1935 eervol ontslagen. In diens plaats werd tijdelijk aangesteld A. Leuverman. Onder het onderwijzend personeel kwam geen ziekte voor. Bij het toelatingsexamen van de eerste klasse werden 29 leerlingen van de 35 candidaten toegelaten. De tweede klasse begon met 19 leerlingen. Ongeoorloofde verzuimen kwamen niet voor. Het gedrag der leerlingen was goed. Vijf leerlingen waren te Zutphen in pension, terwijl de overige dagelijks per fiets, autobus, tram of trein heen en terug reisden. De lessen vingen aan 8 October en eindigden op 2 April. Verschillende kleine excursiën werden met de leerlin gen in de omgeving van Zutphen gemaakt als bezoek aan het rijkslandbouwproefstation voor zaadcontróle, bijwonen ploegdemonstratie te Maurik, bijwonen demon stratie van wagens op luchtbanden, bezoek aan een proefboerderij, bezichtiging van een zuivelfabriek, bezoek aan boomgaarden en kassen te Nijbroek en Zevenaar. De eindles had op 2 April 1936 plaats in tegen woordigheid van de commissie van toezicht en belang stellenden 28 leerlingen werden bevorderd van de

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 110