16 De lijsten no's 2 werden verbonden, de no's 8 niet; overigens zijn de lijsten gelijkluidend. Bij besluit van het centraal stembureau van 1 Juli 1935 werden tot leden van den Raad benoemd ver klaard van de gelijkluidende lijsten 1 no. 1 F. C. Gies, 3 1 dr E. C. C. van Len n ep, 4 1 mr J. H. C. M. van der Kun, 2 B. J. Tiedink, 6 1 J. A. Sur ink, 7 1 H. Koerselman, 2 J. H. ten El ze, van de verbonden lijsten, 2 door het lot aangewezen in kieskring I no. 1 G. J. Wagener, B 2 H. v. Woudenberg Hamstra, BI 3 C. van Gelder, van de zelfstandige lijsten 8 eveneens door het lot aan gewezen in kieskring I no. 4 F. Klok, 7 H. J. van der Vegte, B 5 Th. J. H. Kling, 6 A. van H eus den, BI 1 J. A. Paap, 2 C. A. Weersma geb. v. Duin, 3 J. L. Faber. De gekozen en de niet gekozen candidaten werden ingevolge het bepaalde bij art. 105 der Kieswet gerang schikt. De volgorde waarin de candidaten gerangschikt zijn is dezelfde als die waarin zij op de canditatenlijsten waren geplaatst (zie hiervoor). 17 Met uitzondering van den heer dr E. C. C. van Lennep namen allen hun benoeming aan. Bij besluit van den Voorzitter van het centraal stembureau van 5 Juli 1935 werd vervolgens de heer L. Lammers benoemd verklaard, die het lidmaatschap aanvaardde. Van degenen, die niet aan hun verplichting tot stem men hadden voldaan en zich niet of niet voldoende hadden verantwoord, werden er 2 opgeroepen om ter zake van dit verzuim voor den kantonrechter te verschijnen. 3. College van Burgemeester en Wethouders. Het college van Burgemeester en Wethouders bestond tot 3 September 1935 uit: NAMEN. Betrekking. Jaar van aftreding. Jaar wedden. Mr J. Dijckmeester Burgemeester 1941 f 6850 205.50 (kindert.) Mr G. J. H. Wagener Wethouder 1939 f 1800 H. Koerselman idem 1939 1800 J. A. Surink idem 1935 1800 In de vergadering van Uw college van 3 September werden de heeren wethouders mr Wagener en Koer selman herbenoemd, doch de heer Surink werd vervangen door mevr. C. A. Wee rs ma-V an Duin. Bij Koninklijk besluit van 18 September 1935 no. 55 werd de heer mr D ij ck m e e s t e r, met ingang van 24 October d. a. v. herbenoemd tot burgemeester. 4. Secretaris. J. Ruibing, jaarwedde f 5750.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 10