7. OZ- Bijlage I. Vertrokken tusschentijds Gebleven Nieuw bijgekomen Jaarcursussen 1 Jan.1 Sept. 1 Sept.—31 Dec. Avondcursussen 1 Jan.—1 April 1 Oct.—31 Dec. Transport Te zamen 64 leerl. 39 139 126 368 leerl. 106 leerl. 94 95 115 778 leerl. Door verschillende klassen werden onder leiding der leeraressen de volgende excursies gemaakt en fabrieken en instellingen bezocht de tentoonstelling van historische Diorama's te Zutphen. de tentoonstelling „De Mensch" te Amsterdam, de Rembrandt tentoonstelling te Amsterdam, de tentoonstelling van Ex-libris van J. Vurtheim, den Haag, in het Wijnhuis Museum, de tentoonstelling van het werk der verpleegden v. h. Oude en Nieuwe Gasthuis, de Modeshow van de firma Spier te Zutphen. de Sint Walburgskerk en Librye te Zutphen. Door de leerlingen der opleidingsklasse Na werden de katoenspinnerij en weverij van de firma Spanjaard te Borne bezocht. De Commissie inzake Huishoudelijke Voorlichting verzocht lokaliteit beschikbaar te willen stellen en mede te helpen aan het organiseeren van de tentoonstelling voor „Goede en Goedkoope Voeding" uitgaande van Bijlage I. 9 het Museum voor Ouders en Opvoeders te Rotterdam. In verband met de te houden 3-jaarlijksche tentoon stelling kon aan dit verzoek worden voldaan. In de leskeukens werden een tiental volledige dag rantsoenen voor volksgezinnen klaargemaakt en be rekend naar voedingswaarde en prijs. Hiervoor bleek een groote belangstelling te bestaan en kwam aan het licht dat de kennis van het bereiden van en het brengen van afwisseling in de maaltijden zeer gering was. Totale onbekendheid met begrippen omtrent samen stelling en voedingswaarde van voedingsmiddelen was mede oorzaak, dat besloten werd in September een demonstratie-avond te organiseeren om daarna aan vrouwen van werkeloozen en aan hen, wier inkomens daaraan gelijk staan, korte kookcursussen te geven. Tot groote tevredenheid van de T56 deelneemsters, die zich hiervoor opgaven, werden 3 cursussen van 4 lessen a 2 uur gegeven. De deelneemsters kregen voor 2 personen de klaargemaakte spijzen mee naar huis; het lesgeld bedroeg 5 ct. per avond. Deze lessen werden gegeven door Mej. G. Ie Nobel, die gedurende dien tijd voor 2uren per week door Mej. W. Kleiterp werd vervangen, en door Mej. T. Fontein uit Arnhem. Hoewel men de overtuiging had dat niet de aller armste huisvrouwen de lessen volgden, was men toch van meening, dat voldoende contact was verkregen om aan te mogen nemen, dat de invloed van de lessen zou doorwerken. In September werd op verzoek der Ver. van Huis vrouwen door de firma Spier een modeshow georgani seerd. Aangevraagd werd, of de leerlingen der Vakschool Totaal

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 103