132 op De prijzen waren per 1000 K.G. iets lager dan in 1919, doch het beschot was aanmerkelijk grooter. De naweiden waren hoog in prijs, tengevolge -van de hooge melkprijzen. De opbrengst van bouwlanden was over het alge meen goed. De graanoogst, vooral van haver, was goed. De rogge echter en de aardappelen waren middelmatig. De boonenoogst was vrij goed. De veevoedergewassen waren zeer goed en van uitstekende kwaliteit. Den geheelen zomer was de veehandel levendig, en de prijzen vooral van melkvee, hoog. Ook de varkens waren dien tijd zeer hoog in prijsechter kwam in den herfst, vooral in de vette varkens, eene aanmer kelijke daling. De vruchtenoogst was dit jaar over het algemeen slecht, vooral waren er zeer weinig appelen. De vruchten werden voor zeer hooge prijzen verkocht. De aanvoer van kunstmeststoffen was dit jaar beter dan in 1919. Er werden nog hooge prijzen besteed. Koop- en huurwaarde der Landerijen. De koopwaarde van het bouwland in deze gemeente bedroeg per H.A. ongeveer f 5000,— voor kleigrond en f 4000,voor zandgrond voor weiland per H.A. ongeveer f 4800,voor kleigrond en f 3400,voor zandgrond. De huur per H.A. bedroeg: f 200,— tot f 350,— voor bouwland (klei) 133 f 180,— tot f 300,— voor bouwland (zand) - 140,- 225,weiland (klei) - 120,— - 180,— (zand) Wijze van bemesting. Hoofdzakelijk wordt in deze gemeente voor be mesting gebruikt stalmest, compost en beer voor bouw landen ier en kunstmest voor enkele weilanden. Als hulpmest voor de bouwlanden en tuingronden werd gebruikt superphosphaat, patentkali, beenderenmeel, kalizout, chilisalpeter, kalkmergel en slakkemeel. Ingevoerde werktuigen. Ingevoerde werktuigen zijnmaaimachines, culti vators, land- en weide-eggen, ploegen, bietensnijders, koekenbrekers, dorsch- en zaaimachines. Veeartsen. S. H e i m a n s, gemeente-veearts en plaatsvervangend districts-veearts, tevens keurmeester van vleesch, visch en melk. Mededecling aangaande teelt van onderstaande gewassen. Tarwe. Met goed succes is dit jaar zomertarwe (soort Wil- helmina) verbouwd n.l. 0.59 H.A.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1920 | | pagina 68