108 Aan deze school werd door de gemeente een subsidie van f 300,— verleend. Gymnastiekschool. Aan de heeren J. Heskes en H. J. A d d i n k, respectievelijk leeraar en hulpleeraar a/d gymnastiek school, werd met ingang van 1 September 1020 als zoodanig eervol ontslag verleend. Daarop werd de heer C. Hage, gymnastiekonder- wijzer aan school D, tegen denzelfden datum tot hoofd benoemd. Tegen betaling namen aan 't onderwijs op de Gemeentelijke Gymnastiekschool deel, 50 jongens en 43 meisjes. Verder werd onderwijs gegeven aan 112 jongens en 38 meisjes, leerlingen der H. B. S., 12 jongens en 10 meisjes, leerlingen van het gym nasium, 8 jongens en 23 meisjes, leerlingen van de nor maalschool, 60 jongens, leerlingen van School D, 60 jongens en 56 meisjes van School A/B/C. De kosten van het onderwijs in de gymnastiekschool bedroegen f 2225,16, terwijl aan schoolgeld werd ontvangen f 398,—. Zwemschool. Deze inrichting is verbonden aan het badhuis op de rivier den IJssel. 109 In het badhuis op de rivier den IJssel werden ge nomen de volgende baden zwembaden tegen betaling van f 0,20 zwemlessen - 0,25 zwembaden bij abonnement zwemlessen zwembaden tegen afgifte van een kaartje 421 9 20207 1432 1005 Totaal 23074 ln de zweminrichting aan den Graaf Otto-singel werden genomen zwembaden bij abonnement .7127 zwembaden tegen afgifte van een kaartje zwembaden tegen betaling van f 0,05 zwembaden kosteloos 4314 8217 15944 Totaal 35602 De ontvangsten der zweminrichting aan den Graaf Otto-singel en van de bad- en zweminrichting op den IJssel bedroegen in 1920 f 2048,88 Huisvlijtschool. Ten behoeve dezer school werd een gemeentelijk subsidie verstrekt van f 200,Bovendien wordt gratis gebruik door de gemeente toegestaan van 4 lokalen van school H met verwarming en verlichting. De school werd bezocht door 43 niet betalende, en 62 betalende leerlingen, in totaal 105. Naai- en breischool. Het getal leerlingen bedroeg in 1920 125, die

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1920 | | pagina 56