80 anderen verrichten en zonder vergunning van Burge meester en Wethouders geen nevenbedrijf uitoefenen". (Gemeenteblad 23 van 1920). HOOFDSTUK Vla. Medische Politie. a. Toestandenwelke invloed kunnen uitoefenen op de Volksgezondheid. Wat de regeling van den ontsmettingsdienst betreft, wordt verwezen naar het verslag, dat als bijlage Na. hierachter is afgedrukt. Zie verder de hierachter als bijlagen afgedrukte verslagen ten opzichte der volkshuisvesting (bijlage A.), het verslag der gezondheidscommissie (bijlage B), de verslagen der commissie inzake de waterleiding en de gemeente-reiniging (bijlagen L. en N.). b. Heerschende ziekten. In 1920 kwamen 7 gevallen van roodvonk, 24 van diphtheritis en 8 van typhus voor. Gezorgd werd dat riolen en uitmondingen van grach ten geene schadelijke uitwasemingen konden verspreiden. 81 c. Begraafplaats. In deze gemeente bestaan drie begraafplaatsen, n.I. een algemeene begraafplaats aan den Warnsveldschen- weg, een bijzondere begraafplaats voor Roomsch-Katholieken, aan den Warnsveldschenweg, en een bijzondere begraafplaats voor Israëlieten, aan den Vierakkerweg. Het volgende aantal lijken werd in het afgeloopen jaar op de begraafplaats ter aarde besteld a. Op de algemeene begraafplaats 222 b. begraafplaats voor Roomsch-Katholieken 38 c. Israëlieten 7 Totaal 2Ó7 d. Gast- en Ziekenhuizen en Krankzinnigen gestichten. Aan het door provisoren van het Oude- en Nieuwe Gasthuis ingediende verslag over 1920 wordt het volgende ontleend. Ziekenhuis. Behalve de directrice bestond het verplegend perso neel uit 18 verpleegsters. Aan het hoofd der huishouding stond eene huis houdster. In het ziekenhuis, inbegrepen het daarbij behoorende

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1920 | | pagina 42