76 Bruggen en Duikers. 1. de IJsselbrug; 2. de brug over den Berkelmond aan de IJsselkade; 3. de Marschpoortbrug 4. de brug over de Berkel bij de Barlheze 5. de brug over de binnengracht bij de Spittaalstraat 6. de brug over de binnengracht bij de Laarstraat 7. de brug over de binnengracht bij de Halvemaan straat 8. de brug over de binnengracht tusschen den Boompjeswal en de Polsbroek 9. de Diezerbrug 10. de brug over de hoofdgracht bij de Spittaalstraat 11. de brug over de hoofdgracht bij de Laarstraat; 12. de Berkelbogen 13. de brug over de Berkel in den Coehoornsingel 14. de brug of duiker in den Buitensingel 15. de ijzeren draaibrug over de Noorderhaven; 16. de brug of duiker over de beek in den weg naar Emmerik 17. de groote brug over de beek bij de weide Helbergen 18. de kleine brug over de beek bij de weide Helbergen 19. de Ooslveensche brug; 20. de brug in den weg naar Tonden 21. de duiker in den landweg naar het Galilee; 22. de (wee duikers in den afweg naar de losplaats op de Lage Waarden 23. de drie duikers in den Vierakkerweg. De bruggen werden naar behooren onderhouden en verkeeren in voldoenden toestand. 77 Volgens besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 Mei 1920 is de IJsselbrug met toebehooren geheel geverfd. Deze verfwerken werden openbaar aanbesteed en zijn gegund aan den laagsten inschrijver den heer Ant. van Putten te Utrecht voor de som van f 10,475, Plantsoenen en Wandelplaatsen. Ten behoeve van het maken eener spooraansiuiting werden in de Parkstraat een 6 tal zware iepenboomen gerooid en in de Havenstraat ten behoeve der Firma R e e s i n k een 8 tal. Verder werden aan den Coe hoornsingel 12 iepenboomen gekapt, omdat deze ten gevolge van den hoogen waterstand gingen overhellen en gevaar opleverden voor het verkeer en de langs den weg staande huizen; hiervoor werden 16 jonge iepen- .boompjes geplant. Teneinde het wisselspoor te kunnen verleggen van het Stationsplein naar den Stationsweg was noodig dat de aldaar staande jonge boompjes moesten worden verwijderd. Door storm zijn een 3-tal boomen gebroken en om gewaaid en wel 1 in het Coenenspark 1 op den Boompjeswal 1 op den Coehoornsingelvoor de beide laatste werd een jong boompje in de plaats gezet. Op verzoek van den heer F a h r o, hoofd van School E, werden een tweetal boomen staande aan den Binnengracht tegen over de school gerooid. Nog kan vermeld, dat de plantsoenen trots de ge-

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1920 | | pagina 40