Bijlage J. VERSLAG van den toestand der RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL te Zutphen, over het Winterhalfjaar 1920 1921. Door het bedanken van den heer H. A. H u e n d e r, wegens gezondheidsredenen, ontstond er eene vacature in de Commissie van Toezicht, waarin door de be noeming van den heer W. J. Klein Lankhorst te Apeldoorn werd voorzien. In het personeel kwam geen verandering. Aan het toelatingsexamen, dat op 28 September 1920 werd afgenomen, namen 24 candidaten deel, van wie één voor de tweede klasse. Van de geëxamineerden werden toegelaten 19 tot de eerste klasse en 1 tot de tweede klasse. Één leerling, die voorwaardelijk was bevorderd, deed herexamen en slaagde. Één leerling, die wegens ziekte de lessen van den vorigen cursus niet had kunnen volgen, en één leerling, die niet be vorderd was, namen weer in de eerste klasse plaats. Het aantal leerlingen der 1ste klasse bedroeg alzoo bij den aanvang van den cursus 21. De 2de klasse begon met 18 leerlingen. Tusschentijds werden geene leerlingen toegelaten. Verzuimen wegens ziekte als anderszins kwamen niet voor.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1920 | | pagina 187