2*7 Bijlage D. 2 verklaren dat zij den heer Dekker noode heeft zien heengaan. Gedurende een lange reeks van jaren was hij, de accuratesse in persoon, haar volijverige secretaris. Dat de Commissie hem zeer zal missen, gevoelt zij levendig, al weet zij, dat er nooit te vergeefs een beroep zal worden gedaan op de bereid heid van den nu oud-secretaris, om te dienen van advies. Voor zijn toewijding zij hem hier nog eens hartelijk dank gebracht. De Commissie was dus op Uit0 December samengesteld als volgt: C. B ij I, Voorzitter. J- L. F a b e r, Waarn. Secretaris. P. Kat Pzn. L. J. Spier. F. J. M. M. D e u r v o rs t. B. H. d'A uzo n. Jhr. A. G. Beelaerts van Blokland. II. Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus. Personeel. Het personeel aan de school verbonden was op 31 December 1920 als volgt samen gesteld Bijlage D. 3 LEERAREN. LEERVAKKEN. Aantal uren. Bezol diging. Dr. J. W. Lem, Directeur Tj. Blom H. W. Hageman D. F. Keiser Dr. S. Postma Dr. P. M. Keer J. M. L. Saunders A. Janssen J. Tj. Wielinga N. C. Meijer Drees R. van Waard K. Koiter J. Goemans L. D. Wolters E. J. J. Kerkmeijer B. H. Stomps Werktuigk., Kosmograpliie, Stelk. en Trigonometrie (V) Wiskunde (I, Illb, IVb, V) Wiskunde (II, 11Ia, IVa) Natuurkunde Scheikunde Plant en dierkunde Staatswetenschappen Aardrijkskunde Geschiedenis Nederlandsch Fransch Engelsch Hoogduitsch (behalve I) Handelswetenschappen Flandteekenen Rechtlijnig teekenen 10 27 28 18 16 16 8 22 23 29 29 24 21 4 17 5 f 5280,— - 3380,— - 3690 - 2818, - 3109, - 2765,— - 1156, - - 3252,— - 4040,— - 4570,— - 4000,— - 4040,— - 3475,— - 1097. - 3270,— - 2ISO, Tijdelijk. J. C. Lindeman C. Hage Hoogduitsch (I) Lichamelijke oefening 8 10 920,- - 1280, - Bedienden J. Morhee, Jzn., Amanuensis voor de Natuurwetenschappen. J. de Bruijn, Concierge. Bij Raadsbesluit van 1 Maart 1920 werd aan den heer H. Ch. M e 11 e t op zijn ver zoek wegens gezondheidsredenen eervol ontslag verleend als leeraar in de Fransche taal en letterkunde onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten en wel met ingang van 1 September 1920. Bij Raadsbesluit van 3 Mei 1920 werd tot

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1920 | | pagina 124