1 2./<? Bijlage B. Bijlage I. 38 Opgave van de namen der leden van de Commissie op bekleede betrekkingen of Namen der leden. Academische graden ontvangen volgens de Nederlandsche wet. Betrekkingen en Beroepen. D. Molenaar. Ingenieur. J. Oudenampsen. I Doctor in de Artsenij- bereidkunde. 1 Apotheker. J- L. Siemens. I Geneesheer. C. Bijl. N. van Vliet. Directeur van de Rijks- landbouwwinterschool. Jhr. Mr. Dr. Th. W. C. Calkoen. Doctor in de Rechts wetenschap en in de Staatswetenschappen. I. M. de Haas. Doctor in de Genees kunde. Geneesheer. I O. M. van Voorthuijsen. Doctor in de Rechts- 1 wetenschap. Notaris. Jhr. A. G. Beelaerts van Blokland. Ingenieur van den Rijkswaterstaat. Bijlage B. 39 31 December 1920, met vermelding van de door hen uitgeoefende beroepen. In dienst van Aanmerkingen. het Rijk. de Provincie. de Gemeente. - Wethouder. Gemeentearts. Onderwijzer in de Ge zondheidsleer aan de Rijksnormaallessen. Rijkslandbouw- leeraar. Substituut griffier b/d Arr. Rechtbank. Ingenieur van den Rijkswaterstaat. Ie Geneesheer aan het krank zinnigengesticht (0 en N. Gasthuis). Geneesheer-Direc teur van het Ziekenhuis. Waarnemend Chef v/d Mil. Gen. Dienst Geneesheer b/d Gevangenissen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1920 | | pagina 111