IJITVOERI» en BEREDENEERD ¥ER8lAO omtrent den Toestand der gemeente Zutphen over liet jaar 1857. (Art. 182 der Gemeen tewet.) HOOFDSTUK I. Wettig gedomicilieerde bevol- king op 1 Januarij 1857. 6161 6402 12563. Yenneerdering door geboorte 204 223 427. en vestiging in deze ge meente. 301 409 710. Vermindering door sterfte 211 217 428. en vertrek uit de gemeente. 300 429 729. Wettige bevolking op 31 De cember 1857. 6155 6388 12543. Feitelijke idem. 6421 6708 13129. Getal personen behoorende tot de land- en zeemagt. 378. Bevolking der gevangenis. 30 3 33. Idem van het krankzinnigen gesticht. 127 108 235. Bedelaars in de koloniën der Maatschappij van Welda digheid. 17 9 1 26. <XX2>0<^-€)€K>0« Loop der bevolking gedurende loopen jaar. liet afge- Mann. Vrouw. Totaal.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1857 | | pagina 1