UITVOERIG ei* HEEEDEIBERD VERSE V® omtrent den Toestand der gemeente Zntpïien over liet jaar 1856. (Art. 18» der Ge meentewet.) HOOFSTUK I. Wettig gedomicilieerde bevol king op den 1 Januarij 1856. Vermeerdering door geboorte en vestiging in deze ge meente. Vermindering door sterfte en vertrek uit deze gemeente. Wettige bevolking op 31 De cember 1856. Feitelijke idem Getal personen behoorende tot de land- en zeemagt. Bevolking der gevangenis. Idem van het krankzinnigen gesticht. Bedelaars in de kolonie der Maatschappij van Welda- digheid. 6147 6455 12602. 502 605 1107. 488 6161 6395 422. 30 126 15 658 1146. 6402 12563. 6723 13118. 3 33. 115 241. 8 23. *<*X£0-£>€>€x>o Loop der lievolUing gedurende loopen jaar. M. liet afge- V. Totaal. Mann. Vrouw. Totaal.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1856 | | pagina 1