25 October 1851. N°. 43. Een Mik naar bulten. I.AWDS^OSRiDDERS.- HALE1D0SK00P Wij wenschen geenszins te worden beschouwd ais de krassende raaf, die, op hollen boomstam gezeten, eéne bóóze toekomst voorspelt. Wij dragen een tamelijk opgeruimd en moedig hart in den boezemmaar toch gelooven wijdat er reden is om de teekenen des tijds voor onrustbarend te houden. Zoo veel bevredigends en bemoedigends een blik op onzen eigen inwendigen toestand aanbiedt, zoo veel zorg wekkends levert een blik naar buiten op. Wij zeggen dit niet niet om angstige gemoederen te ver schrikken of omdat wij er genoegen in zouden vinden onheil te spelleDj maar wij achten het nuttig een naderend en drei gend gevaar bij tijds in zijn geheelen omvang te overzien om er tijdig in alle deelen kennis mede te maken opdat wanneer het uur daar is, het plotselinge van den schrik ons niet bevange en ons de kalmte van oordeel en de beraden heid die wij dan meer dan immer noodig hebbenniet beneme. Een gevaar, waaraan wij allengs zijn gewoon ge raakt, wiens oorzaken wij kennen, verliest veel van dat schrikwekkende, hetwelk onvoorziene gebeurtenissen, die ons onverhoeds overrompelen pleegt te vergezellen. Naar ons oordeel is de toestand van Frankrijk van dien aard, dat staatsschokken onvermijdelijk zijn, en gansch Eu ropa met uitzondering van eenige bevoorregte .Janden waar toe ook het onze mag gerekend wordenrust op zoo wag gelenden bodem, dat een hevige schok op een enkel punt, meer dan waarschijnlijk onberekeubare gevolgen zal na zich slepen. Wij moeten er ons op voorbereiden, gelijk de be kwaamste Staatslieden van Europa dit onverholen doen om binnen weinige maanden eene herhaling van de tooneclen van 1848wie weet met welk een gansch anderen nasleep van gevolgente aanschouwen. Den opmerkzamen beschouwer kan het niet ontgaan zijn, dat de toestand van Frankrijk geheel en al onnatuurlijk, en reeds daarom alleen op den duur volstrekt onhoudbaar is. Frankrijkherschapen in eene Republiekzou eene ont wikkeling zijner instellingen en publieke vrijheden doen ver wachten, die eiken anderen Staat van Europa voorbij streelt. Beantwoordde de revolutie van 1848 aan haar doel, men zou in Frankrijk eene merkbare uitbreiding van liberale re geringsbeginselen zoowel als van de individuele rcg.ten der burgers moeten aanschouwen. Het tegendeel is waar. De reactie, die op het bedwingen van een woedenden opstand volgde, heeft Frankrijk ih eene. gansch valsche rigting gevoerd, waarin het onmogelijk kan blijven. Onder den naam van Republiek heerschen er be ginselen van bedwang, van beteugeling, van verkorting -van elke voorgespiegelde vrijheid', die men in zoodanige streng heid te vergeefs in monarchale .Statenbij voorbeeld in En geland., in Nederland of Belgie zoeken zou. Een dragelijke Staat van zaken is, in die valsche rigting, niet gehandhaafd dan door eene buitensporige beteugeiingswet tegen de druk pers door hét in staat van beleg verklaren der aanzien lijkste steden en van geheele departementen, door- het verminken van het stemregt, dat ten grondslag aan de re publiek was gelegd door het veelvuldig gebruikt-van kanonnen en baijonnettendoor uitzetting en verbauning van duizende burgers en vreemdelingen. Om één voorbeeld te noemen De wereldberoemde dictator van Hongarije, die in het mo narchale Engeland wordt begroet en met openbare eerbewijzen ontvangenwordt in de Fransche Republiek geweerdzoodra hij den eersten voet aan wal zette. Zoodanige toestand is onnatuurlijk, is valschzoodanige toestand kan niet duurzaam zijn. Als vrienden van orde en wettigheid mogen wij onze hulde btengen aan eene partij, die genoegzame kracht aan de rege ring heeft weten bij te zetten, om het oproer te bedwingen wanneer wij inzien, dat dit niet heeft kunnen geschieden dan ten koste van de onvervreemdbare regten der burgers, dan ten koste.van de heiligste beginselen, moeten wij öl' het land beklagenwaar zoodanige maatregelen volstrekt noodig zijn, of eene partij laken, die ze aanwendde terwijl zij niet onvermijdelijk waren. Wij kunnen daarover geene uitspraak doen, bi aar in beide gevallen komt het ons even onbetwist baar voordat er zeer spoedig een einde moet komen aan zoo on natuurlij ken staat van zaken. De president der Fransche Republiek heeft dit gevoeld. Hoezeer zijne regering tot dus ver geheel steunde op die zoogenaamde partij van orde, welke wij liever de partij van bedwang zouden noemen heeft hij gemeenddat er geen ander redmiddel voor zijne verlorene populariteit overschoot dan aan den eisch der eigenlijke' republikeinen van aile kleuren toe te geven, en de beperking van het stemregt op te heffen. De partij van bedwang waarschuwt hem dat die eerste stap noodwendig tot meerdere zal leiden. En daarin, gelooven wijheeft zij gelijk. De herstelling van het alge- meene stemregt brengt van zelf vrijheid der drukpers, vrijheid van de uitoefening van het regt van vergadering mede. De president, alleen bedacht op middelen om zijn eigen gezag, tegen de constitutie, te handhaven, aarzelt, naar men beweert, nu hij de gevolgen van zijnen eersten stap overziet. Hij aarzelt; hij draalt; hij wil niet breken met eene partijdie hem de middelen van bedwang heeft in handen gegevenmiddelendie hij tot zijn eigen voordeel wil aanwenden en toch acht hij zich niet sterk genoeg omalleen op die partij steunendeen gebruik makende var» de door haar verleende wapenenzijn oogmerk te bereiken. Hij wil zijne populariteit herwinnen en verfrisschen aan de zelfde bron waaruit het eerst zijn gezag voortvloeide. Het aigemeene stemregt, door zijne hand op nieuw uitgedeeld, zou het tooverniiddel moeten worden om het gezag van den neef des grooten keizers boven de wet te stellen. Het blijkt ten duidelijkste uit deze poging, dat de positie van Frankrijks regering volstrekt valseh is. De president en de partij der orde spelen wederkeerig een oneerlijk spel. Beide gevoelen, dat zij slechts door wederzijdschen steun kunnen bestaan maar ieder wil zijn bondgenoot als een werktuig voor zijne eigene oogmerken- gebruiken. De presi dent wil door middel van de partij der orde of van bedwang president blijvenwelligt hooger klimmen; terwijl de partij van bedwang den president wil bezigen om eeoe restauratie voor te bereiden en tot stand te brengenhetzij van het legitime koningschap^ der oude Bourbons in den persoon van den onbeduidénden Hendrit V, hetzij van het huis van Orle ans. Het een schijnt even onuitvoerbaar als liet ander. Maar al die pogingenwelke elkander in verschillende rigting door kruisen, dragen niet weinig bij om den staat van zaken meer en meer te verwikkelen en te verwarren. En wat zal nu van dit alles de uitkomst zijn? Niemand is vermetel genoeg de oplossing van dien bajert met zekerheid te durven aanwijzen; maar het komt meer dan waarschijnlijk voor dat de opvolgende maanden van onvoorziene gebeur tenissen van geweldige schokken zwanger gaan. En het wachtwoord aan de Seine gegeven, zal het onbeantwoord blijven aan de Po, aan de Donau, aan de Spree en aan dc Weichsel Bereiden wij ons voor om met kalmte net onweer, dat de lucht vervult, het hoofd te bieden; bevestigen wij onze instellingen en versterken wij meer en meer de grondslagen van ons Staatsgebouw en van onze maatschappijen laat het ons bemoedigen, dat ten alle tijde het Nedelandsch karakter juist in inoeijelijke oustancligheden zich het krachtigst heeft betoonden het meest heeft uitgeblonken. Wij lazen in de Opregle haarlemsche van 17 dezer, uit Berliin van 14 dezer: wmm-e berigten.] De ridderlijke huis-orde van H, henzollem is onder de pruiss.sche orden opgenomenen bekomt tot zinspreuk wn Fels Meermet toespfhng van deUitbreiding der magt van het Stamhuisvan ./waben tot aan de Oostzee. De orde zal worden verleend, ter zake. van bilndere gehechtheid én trouw en bewezene dmnsten aan DLjzuimc QMmhuis, en voor het opwekken van een en ^^Trvolgende ge I ehten. De orde' zal in verschillende ander by vo gende r. vWdeeld. Aan sommige ordetee- klassen en rangen wo Qf J bonden 'zijn wluncer de daarmede begunstigden hebben doen

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1851 | | pagina 1