advertentie-blad I 4 October 18ol. N\ 40. XIEIttS- EM rt 'i tii -:> f """77 KALEIDOSSOOP fWOLLE DEVENTE8 -T»T- m1 1 Oil blad verschijnt geregeld alle Zaturdageo. De prjjs van bet abonoement is voor Zwolle, Deventer. Zutphen en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden; overal elders franco per pest8T/2oent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentign is van één tot v\Jf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve óieent zegelregl bij iedere plaatsing. Hcriuncriug nil de discussie isi dc Tweede KiaiucB* over liet adres van antwoord op de Troonrede. Waar regering en vertegenwoordiging ééne en dezelfde rigting volgen, zich één en hetzelfde doel voor oogen stel len, hechten wij geene groote waarde aan de telken jare wederkeerende beraadslaging over het adres van antwoord. Bestaat er verschil van beginselen tusschen regering eu ver tegenwoordiging dan krijgt de zaak een ander aanzien dewijl juist bij die gelegenheid, in zoodanig geval beginselen ter sprake plegen te worden gebragten «nemgwerf, om zoo te zeggende hoofdslag tusschen de oppositie en de rege ring pleegt geleverd te worden. Dit wasbij voorbeeld het geval toen het afkeurend votuui in het adres tegen het minis terie de Kampenaer werd gebragt. Maar als er zoodanige strijd niet bestaat, wat vruchten kunnen dan wijdloopige bepiegelingen over deze of gene bijzonderheid spiegelgevech ten over deze oi' gene wending der woorden schermutselin gen over deze of gene uitlating of inlassching van een volzin opleveren. De gewoonte van het Engelsche parle ment schijnt verkieslijk voor zoodanig geval, waar men het opstel van het adres aan eene commissie overlaat en zelden meer tijd besteedt voor de aanneming van het adres dan noodig is om de verschillende paragrafen voor te le zen en in steromin'7 t6 brengen, liet is waar evenwel dat het parlement tiaar "bestaat uit geslotene en gedisciplineerde partijen en het opstel natuurlijk van die partij uitgaat welke de meerderheid heeft en met de regering ééne lijn trekt. De minderheid of oppositie bezit er te veel parlemen tairen tact om bij zoodanige gelegenheid een onvruchtbare!) strijd te beginnenmet het stellig vooruitzigt op eene ne derlaag. De opposisie zoo min als de regering is er daar te lande op gesteld eene nederlaag te ondergaan, en niet ligt ziet men cLar, van welke zijde dan ook, den strijd aanvangen zonder dat er althans eeuige kans is van te slagen. Wij hadden ditmaal mogen verwachten het adres van ant woord op die Engelsche wijze te zien behandelen. De vorige zitting had genoegzaam aaugetoonddat er zoo groote een stemmigheid heerschte tusschen de beginselen der regering en die der vertegenwoordiging als waarvan onze parlementaire geschiedenis nog schaarsch een voorbeeld heeft opgeleverd. De Troonrede, met bescheidenheid opgesteld, scheen mede weinig aanleiding te geven tot buitengewone debatten en men rekende er schier algemeen op, het adres in ééne enkele, zeer korte moigenzitting tot stand te zien komen. Die zóó rekenden rekenden echter buiten den heer Groen. Die afgevaardigde uit Zwolle munt bijzonder uit m de kunst van spiegelgevechten en schermutselingen uit te lokken. Het zou niet onaardig zijn eens na te gaan hoe veel kostbaren tijd de heer Groen met de allernutteloosste in- en uitvallen wel reeds aan de Tweede Kamer mag hebben ontroofd, ten einde die berekening dan aan de Zwollenaren te huis te zenden, opdat hun geweten ontwaken moge. Wij hopen, dat deze of gene zich met die taak zal belasten; wij voor ZUTPHENAPELROORN De Advertentiën moeten vóór Vrijdag middag vier our ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschiedenhetzij door bemiddeling der Post kantoren, of te ZwoUe bij W. E. J. T/behk Wilusk; Deventer, A. Tbs Gukhb; Zutphen, J. H. Mblu.vk; Apeldoorn, B. Gtmntne. ons gevoelen geen roeping voet voor voet den heer Groen in zijne parlementaire loopbaan na te sporen maar meenen «erusteliik te mogen aannemen dat de door hem ontroofde tijd genoegzaam ware geweest om daarin de westontwerpei. die in de vorige titling onafgedaan tijn blijven liggengeheel af te werken. Hoe dit zij, bij gelegenheid van de beraadslaging over het jongste adres tijn wij aan den heer Groen eene episode ver- schuldigddie wel waardig is nader onder de aandacht te worden gebragt, Vooreerst, kwam de man ons verrassen met «le betuiging, dal hij geen beminnaar is van lange redevoeringen, en dat noch hij, noch zijne vrienden de Kamer met lange redevoe ringen wenschteo op te houden. Men zegt dat de vei baasde leden der Kamer op het hoorei, dier betuiging van blijdschap opsprongen van hunne zetels, en dat er een oogenbhk was van algemeene en wederkeerige gelukwensch.ng De illusie duurde echter niet lang, en aldra volgde teleurstelling op den voet, toen de heer Groen door de daad toonde dat hy die woorden slechts had gebezigd met het doel, waartoe lalleyrand be weerde, dat zij behooren te dienen, namelijk: om zijne ge dachten te verbergen. Zijne lange rede moest dienen to ondersteuning van een klein amendement op het ad.es, dat natuurlijk uiet algemeene stemmen werd afgestemd als men althans zijne eigene slem en d,e zijner wee adjudanten, Maekay en van Lijnden, niet mederekent. Maar gelijk de minister van 15,..„enlandsche zaken te,egt opmerkte „het is hem met dit amendement gegaan zoo als dat in den regel met zijne amendementen het geval ,s. Het is beu, steeds veel minder te doen om de woorden en den tin van het amendement telf, dan om hetgeen hij b,j die gelegenheid tegt. Het is hem minder om den tekst, dan om den com- inentarius te doen.' Die tekst welke tot voorwendsel van den langen com- mentarius moest dienen - had de strekking om den wensch voor dei» troon te brengen dat er, ,n alwachting van de wet op het onderwijs, een voorloopige, een tusschen-maat,e- nel voor het lager onderwijs zou worden genomen. Een 8 u lL lükP haast heeft de heer Groen met de regeling Ls het op de andere wetten, door de grondwet gevorderd, aaHeTamnendement des heeren Groen latende voor hetgeen he is een voorwendsel om een verschrikkelijk zwart tafe reel on te hangen van godsdieostlooze scholen dat zijn dezulken dTe niet onde. de uitsluitende heerschappij der Groen,aansche cte staan - vestigen wij de aandacht op de verklaringen secte sua o du amendement waren. Vooreerst wiide de minister ten opzigte van het onderwijs niets beloven zich tot niets verbinden; met eens dat nog en loop van deze zitting de wet op dat onderwerp zou worden ingediend. Ten andere dat het de wenschen en het streven der regering ligt de gemeentelijke en provinci ale besturen tot eene vrijgevige toepass,ng van de bestaande

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1851 | | pagina 1